CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
  
   
    CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
2
6
 
 
TAXES PEL SERVICI DE CONTROL DE
QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
TASAS POR EL SERVICIO CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
 
 A 
 
 
  1    AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN
 
 

  5    NIF / NIF
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
  8  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
  9    NÚM. / NÚM.
 10   LLETRA / LETRA
 11   ESC. / ESC.
 12   PIS / PISO
  13   PTA. / PTA.

  14   TELÈFON / TELÉFONO
  15   FAX /  FAX
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 

  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 18   CP / C.P. 

  
 
 
B
  NÚM. EXPEDIENT
  Nº EXPEDIENTE
 
 
 
Tarifa
Tarifa
Referència de la Secció
Referencia de la Sección
Tipus de servici que cal prestar
Tipo de servicio a prestar
U.
Uds.
   Preu unitari
   Precio unitario
Totals
Totales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
C
 
  90            DATA PRESENTACIÓ
                  FECHA PRESENTACIÓN
DIA
MES
ANY
DIA
MES
AÑO

 
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
      
          FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).