CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
  
   
    CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
1
 
________________
PRODUCTE SUBMINISTRAMENT CARTONS BINGO
MODEL
MODELO
   
007
   
CPR:
9056436
PRODUCTO SUMINISTRO CARTONES BINGO
 
A
 
 
               1   NÚM. DE AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
  5 NIF
   
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
   
  7 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
   
  9 NÚM.  
   
 10  LLETRA / LETRA 
   
 11  ESC. 
   
 12 PIS / PISO 
   
  13 PTA. 
   
  14 TELÈFON / TELÉFONO
   
  15 FAX
   
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
   
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
   
 18 CP / C.P.
   
 
 
 
 
 
 
 
B
 
  REFERÈNCIA AUTOLIQUIDACIÓ / REFERENCIA AUTOLIQUIDACIÓN
 
 REFERÈNCIA 043 / REFERENCIA 043
 
 
 
 
 
NÚMERO CARTONS / NÚMERO CARTONES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TOTAL CARTONS /
  TOTAL CARTONES
 
 
x
(COSTE UNITARI, IVA INCLÒS /
COSTE UNITARIO, IVA INCLUIDO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
C
 
  90
       
 
DIA   
DIA   

 
 
 
  91
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
 
   Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés.
   Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la Entidad Colaboradora en la que haya efectuado el ingreso.
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).