CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
 4
   CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
1

     
      


 
TAXA FISCAL SOBRE RIFES, TÓMBOLES, APOSTES I COMBINACIONS ALEATÒRIES DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
RIFES I TÓMBOLES
 
 
 
 
 
   
MODEL
MODELO
 
042
 
 
 
 
TASA FISCAL SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN
RIFAS Y TÓMBOLAS
 
 
 
 
 


 
A
 
 
  1   

 
 
 
 

  5 NIF
 
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DE SERVICIS / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
  

  7 CL. -PL. -AV.
 
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9   NÚM. /
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
 13 PTA.
 

 14   TELÈFON / TELÉFONO
 
 15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP / C.P. 
 

 

 
B
 
LLOC / LUGAR:   
 
DURADA / DURACIÓN:   
 
DATA SORTEIG / FECHA SORTEO:  
 
MODALITAT DEL SORTEIG / MODALIDAD DE SORTEO:  

 
 
C
 
 
 
 
 
 
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE  .........................................................................................................................
 
23
 
TIPUS % / TIPO  % .......................................................................................................................................................
 
24
 
Exempció aplicable per art. 72 Llei 1/2020 / Exención aplicable por art. 72 Ley 1/2020  ...........................................................
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 D 
TÓMBOLES DE DURACIÓ INFERIOR A 15 DIES / TOMBOLAS DE DURACIÓN INFERIOR A 15 DÍAS
 
 

 
NÚMERO DE DIES / NÚMERO DE DÍAS  .........................................................................................................................
 
26
 
HABITANTS  / HABITANTES  .........................................................................................................................................
 
27

 
 E 
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR ....................................................................................
 
25

 

 90
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR

 
 

 
 
 F 
SEGELL ENTITAT / SELLO ENTIDAD
CLAU OFICINA / CLAVE OFICINA
DATA / FECHA
NÚMERO
IMPORT / IMPORTE
 

 
 
       
 
 
       
 
 
 


 
ENTITATS COL·LABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
Este document no serà vàlid si duu esmenes, raspadures o falta alguna dada de les ressenyades en este quadre. / Este documento no será válido si lleva enmiendas, raspaduras o carece de algún dato de los reseñados en este recuadro.
 
         
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd