CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
 ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
 4
   CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
2

      


 
TAXA FISCAL SOBRE RIFES, TÓMBOLES,
APOSTES I COMBINACIONS ALEATÒRIES
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
COMBINACIONS ALEATÒRIES
 
 
 
 
MODEL
MODELO
042
 
 
TASA FISCAL SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS,
APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN
COMBINACIONES ALEATORIAS
 
 
 
 
 
 


 
A
 
 
     1
 
 

  5    NIF / N.I.F.
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DE SERVICIS / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
 

  7    CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM / N.º 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC.
 
 12    PIS / PISO
 
  13    PTA.
 

 14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  18   CP / C.P.
 

 
 
 
 
 
B
 
LLOC / LUGAR: 
 
DURADA / DURACIÓN:  
 
DATA SORTEIG / FECHA SORTEO:   
 
MODALITAT DEL SORTEIG / MODALIDAD DE SORTEO:  

 
 
 
C
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE  ...................................................................................................................................................
23

 
 
 
TIPUS % / TIPO % ................................................................................................................................................................................................
Combinacions aleatòries amb fins publicitaris o promocionals / Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales   
24

 
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR   ................................................................................................................................
25

 
 
 
  90
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR


 
 D 
 
SEGELL ENTITAT / SELLO IDENTIDAD
CLAU OFICINA / CLAVE OFICINA
DATA / FECHA
NÚMERO
IMPORT / IMPORTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTITATS COL·LABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS:
{ENTIDADES_COLABORADORAS_CAS}
 
Este document no serà vàlid si duu esmenes, raspaduras o falta alguna dada de les ressenyades en este quadre. / Este documento no será válido si lleva enmiendas, raspaduras o carece de algún dato de los reseñados en este recuadro.

   
     
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd