CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

  
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
 4
   CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
3

      


 
 
 
 
   
TAXA FISCAL SOBRE RIFES, TÓMBOLES,
APOSTES I COMBINACIONS ALEATÒRIES
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
APOSTES
 
 
 
 
MODEL
MODELO
042
 
 
 
TASA FISCAL SOBRE RIFAS, TÓMBOLAS,
APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN
APUESTAS
 
 
 
 
 


 
A
 
 
     1
 
 

  5 NIF / N.I.F.
 
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DE SERVICIS / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
 

  7 CL. -PL. -AV.
 
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9 NÚM / N.º 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA.
 

 14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  15 FAX
 
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  18 CP / C.P.
 

 
 
 
 
 
B
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC D'APOSTES / DENOMINACIÓN DEL LUGAR DE APUESTAS:  
 
LLOC D'UBICACIÓ DEL LLOC D'APOSTES / LUGAR DE UBICACIÓN DEL LUGAR DE APUESTAS:
 
APOSTES REALITZADES DURANT EL MES DE / APUESTAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE:  

 
 
 
C
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE  ...................................................................................................................................................
(Import de les apostes / Importe de las apuestas)
23

 
 
 
TIPUS % / TIPO %  .......................................................................................................................................................................................
24

 
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR   .................................................................................................................................
25

 
 
 
  90
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR


 
 D 
 
SEGELL ENTITAT / SELLO IDENTIDAD
CLAU OFICINA / CLAVE OFICINA
DATA / FECHA
NÚMERO
IMPORT / IMPORTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTITATS COL·LABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
Este document no serà vàlid si duu esmenes, raspaduras o falta alguna dada de les ressenyades en este quadre. / Este documento no será válido si lleva enmiendas, raspaduras o carece de algún dato de los reseñados en este recuadro.

   
     
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).