CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
  ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
   4
CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
3

     
     


 
APOSTES
DECLARACIÓ - LIQUIDACIÓ APOSTES SOBRE ESDEVENIMENTS ESPORTIUS, DE COMPETICIÓ O D¿ALTRE CARÀCTER, PRÈVIAMENT DETERMINAT
MERITACIONS A PARTIR DEL 16/06/2020
 
 
 
 
 
   
MODEL
MODELO
 
042
 
 
 
 
APUESTAS
DECLARACIÓN - LIQUIDACIÓN APUESTAS SOBRE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS, DE COMPETICIÓN O DE OTRO CARÁCTER PREVIAMENTE DETERMINADO
DEVENGOS A PARTIR DEL 16/06/2020
 
 
 
 
 


 
 
2
  EXERCICI / EJERCICIO

  3
 
 PERÍODE / PERÍODO


 
 A 
 
 
  1   

 
 
 

  5 NIF
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L¿ENTITAT OPERADORA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD OPERADORA

  7 CL. -PL. -AV.
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
  9 NÚM. / Nº 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
 13 PTA.
 

 14   TELÈFON / TELÉFONO
 15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 18 CP
 

 
 
 

 
 
 
 B 
 
QUANTITATS JUGADES / CANTIDADES JUGADAS  ............................................................................................................................................
 
19
 
PREMIS SATISFETS / PREMIOS SATISFECHOS  ..................................................................................................................................................
 
20
 
 
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE  ..............................................................................................................................................................
en cap cas la base imposable resultant podrà ser inferior al 30% de l'import total de quantitats dedicades a la participació en el joc (art. 81 de la Llei 1/2020, d'11 de juny) /
en ningún caso la base imponible resultante podrá ser inferior al 30 % del importe total de cantidades dedicadas a la participación en el juego (art. 81 de la Ley 1/2020, de 11 de junio)
 
 
23
   
 
TIPUS % / TIPO  % ..............................................................................................
 
 
24
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR ......................................................................................................................................
 
25

 

 90
     
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR

 
 
 
 

 
 
 
 
 C 
SEGELL ENTITAT / SELLO ENTIDAD
CLAU OFICINA / CLAVE OFICINA
DATA / FECHA
NÚMERO
IMPORT / IMPORTE
 

 
 
       
 
 
       
 
 
 


 
ENTITATS COL·LABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
Este document no serà vàlid si duu esmenes, raspadures o falta alguna dada de les ressenyades en este quadre. / Este documento no será válido si lleva enmiendas, raspaduras o carece de algún dato de los reseñados en este recuadro.
 
         
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd