CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
  ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
   4
CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
3

     
     


 
APOSTES
DECLARACIÓ - LIQUIDACIÓ APOSTES SOBRE ESDEVENIMENTS ESPORTIUS, DE COMPETICIÓ O D’ALTRE CARÀCTER, PRÈVIAMENT DETERMINAT
MERITACIONS A PARTIR DEL 16/06/2020
 
 
 
 
 
   
MODEL
MODELO
 
042
 
 
 
 
APUESTAS
DECLARACIÓN - LIQUIDACIÓN APUESTAS SOBRE ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS, DE COMPETICIÓN O DE OTRO CARÁCTER PREVIAMENTE DETERMINADO
DEVENGOS A PARTIR DEL 16/06/2020
 
 
 
 
 


 
 
2
  EXERCICI / EJERCICIO

  3
 
 PERÍODE / PERÍODO


 
 A 
 
 
  1   

 
 
 

  5 NIF
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OPERADORA / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD OPERADORA

  7 CL. -PL. -AV.
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
  9 NÚM. / Nº 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
 13 PTA.
 

 14   TELÈFON / TELÉFONO
 15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 18 CP
 

 
 
 

 
 
 
 B 
 
QUANTITATS JUGADES / CANTIDADES JUGADAS  ............................................................................................................................................
 
19
 
PREMIS SATISFETS / PREMIOS SATISFECHOS  ..................................................................................................................................................
 
20
 
 
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE  ..............................................................................................................................................................
en cap cas la base imposable resultant podrà ser inferior al 30% de l'import total de quantitats dedicades a la participació en el joc (art. 81 de la Llei 1/2020, d'11 de juny) /
en ningún caso la base imponible resultante podrá ser inferior al 30 % del importe total de cantidades dedicadas a la participación en el juego (art. 81 de la Ley 1/2020, de 11 de junio)
 
 
23
   
 
TIPUS % / TIPO  % ..............................................................................................
 
 
24
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR ......................................................................................................................................
 
25

 

 90
     
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR

 
 
 
 

 
 
 
 
 C 
SEGELL ENTITAT / SELLO ENTIDAD
CLAU OFICINA / CLAVE OFICINA
DATA / FECHA
NÚMERO
IMPORT / IMPORTE
 

 
 
       
 
 
       
 
 
 


 
ENTITATS COL·LABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
Este document no serà vàlid si duu esmenes, raspadures o falta alguna dada de les ressenyades en este quadre. / Este documento no será válido si lleva enmiendas, raspaduras o carece de algún dato de los reseñados en este recuadro.
 
         
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).