CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL  
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
2
 


TAXA FISCAL SOBRE EL JOC
BINGO ELECTRÒNIC
SOL·LICITUD-AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
 
 043
 
 
 
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
BINGO ELECTRONICO
SOLICITUD-AUTOLIQUIDACIÓN


 
 
2
  EXERCICI / EJERCICIO

  3
 
 PERÍODE / PERÍODO


 

A
 
 
 1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
 

 5 NIF / NIF 
 
 6 TITULAR DE L'AUTORITZACIÓ / TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN
 

 7 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
 8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9 NÚM. / NÚM. 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC./ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA./PTA.
 

  14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  15 FAX / FAX
 
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP/ C.P.
 

 19 CATEGORIA SALA / CATEGORIA SALA
 
 20 EPÍGRAF / EPÍGRAFE
 
 21 NÚMERO DE PADRÓ / NÚMERO DE PADRÓN
 

 
 
 
 
B
 70 TIPUS / TIPO

 22 NIF / NIF 
 
 23 EMPRESA DE SERVICIOS / EMPRESA DE SERVICIOS
 24 IDENTIFICACIÓ DE LA SALA O BINGO ELECTRÒNIC / IDENTIFICACIÓN DE LA SALA O BINGO ELECTRÓNICO

 25 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
 26 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 27 NÚM. / NÚM. 
 
 28 LLETRA / LETRA
 
 29 ESC./ESC.
 
 30 PIS / PISO
 
  31 PTA./PTA.
 

  32 TELÈFON / TELÉFONO
 
  33 FAX / FAX
 
 34 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  35 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 36 CP/ C.P.
 

 
 
 
 

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantitats Jugades / Cantidades Jugadas ................................................
 
57
 
 
 
 
 
 
 
 
Premis Satisfets / Premios Satisfechos .....................................................
 
58
 
 
 
 
 
 
 
 
Base Imposable import recaudat / Base Imponible importe recaudado ....
 
60
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipus % / Tipo %
 
63
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA TRIBUTARIA (A INGRESSAR) / CUOTA TRIBUTARIA (A INGRESAR)...
 
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 90
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR

 

 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
   Aquest justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés
   Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora en la que haya efectuado el ingreso
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd