CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 
  4 
   
CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
1
 
_______


 TAXA FISCAL SOBRE EL JOC
CASINOS DE JOC
SALES PRINCIPALS I SALES APÈNDIX
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
 
MODEL
MODELO
 
044
 
 
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
CASINOS DE JUEGO
SALAS PRINCIPALES Y SALAS APÉNDICE
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


    
  2 
   
 
EXERCICI / EJERCICIO

 
 
  3 
   
 
PERÍODE / PERÍODO

 
 

 
A
 
 
  1   NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DE SERVICIS / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 19 CATEGORIA DE LA SALA / CATEGORIA DE LA SALA
 
 20 EPÍGRAF / EPÍGRAFE
 
 21 NÚMERO DE PADRÓ / NÚMERO DE PADRÓN
 

 
   
B
 
BASE IMPOSABLE CORRESPONENT AL TRIMESTRE OBJECTE DECLARACIÓ / BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OBJETO DECLARACIÓN ......................................................................................................................................
 
22
 
 
BASE IMPOSABLE TOTAL ACUMULADA EN EL PRESENT EXERCISI / BASE IMPONIBLE TOTAL ACUMULADA EN EL PRESENTE EJERCICIO  .............................................................................................................................................................
 
23 
 
 
QUOTA CORRESPONENT A LA BASE TOTAL / CUOTA CORRESPONDIENTE A LA BASE TOTAL  ........................................
 
24
 
 
QUOTES MERITADES EN TRIMESTRES ANTERIORS / CUOTAS DEVENGADAS EN TRIMESTRES ANTERIORES  ................
 
25
 
 
A INGRESSAR TAXA FISCAL / A INGRESAR TASA FISCAL  ...........................................................................(24) - (25)........
 
26
 
 
BONIFICACIÓN / BONIFICACIÓN  ...............................................................................................................................................
 
27
 
 
CUOTA INTEGRA / CUOTA INTEGRA .......................................................................(26) - (27)  .......
 
28
   

 
 
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR


 
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.

 
C
   Aquest justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés
   Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora en la que haya efectuado el ingreso
  
 
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).