CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 
  4 
   
CONCEPTE / CONCEPTO
0
0
0
3
 
_______


 TAXA FISCAL SOBRE EL JOC
CASINOS DE JOC
JOC PER MITJANS ELECTRÒNICS, TELEMÀTICS O
DE COMUNICACIÒ A DISTANCIA
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
 
MODEL
MODELO
 
044
 
 
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
CASINOS DE JUEGO
JUEGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS,
TELEMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


    
  2 
   
 
EXERCICI / EJERCICIO

 
 
  3 
   
 
PERÍODE / PERÍODO

 
 

 
A
 
 
  1   NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA DE SERVICIS / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 19 CATEGORIA DE LA SALA / CATEGORIA DE LA SALA
 
 20 EPÍGRAF / EPÍGRAFE
 
 21 NÚMERO DE PADRÓ / NÚMERO DE PADRÓN
 

 
   
B
 
BASE IMPOSABLE CORRESPONENT AL TRIMESTRE OBJECTE DECLARACIÓ / BASE IMPONIBLE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OBJETO DECLARACIÓN........................................................................................................................................
 
22 
 
 
TIPUS DE GRAVAMEN % / TIPO DE GRAVAMEN %  ....................................................................................................................
 
29
 
 
QUOTA A INGRESSAR / CUOTA A INGRESAR  ....................................................................................
 
28
 

 
 
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR


 
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.

 
C
   Aquest justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés
   Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora en la que haya efectuado el ingreso
  
 
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd