CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 
C
D
4
6
4
0
 
   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
ESCOLA DE L'ESPORT
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
5
8
---------------------------
 
TAXA PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
CURSOS D'ENTRENADORS ESPORTIUS
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS
AUTOLIQUIDACIÓN

 
 A 
 
 
  1    Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.  / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON/TELÉFONO
 
  20    CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 
  15    FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE : Articles 11.5-2 i 11.5-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30.12.2017).
LEGISLACIÓN APLICABLE: Artículos 11.5-2 y 11.5-6 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas (DOGV nº 8202, de 30.12.2017).
 
 
 
 
 
 
 
    Cursos d'entrenadors, bloc comú
    Cursos de entrenadores, bloque común
 
  Concepte/Concepto
  Total (Euros)
 
   Nivell I / Nivel I
 
   Nivell II  / Nivel II
 
   Nivell III / Nivel III
 
     
 
 
 
 
    Bonificacions/Bonificaciones:
 
 
 
Bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general
Bonificación del 50% por familia numerosa de categoría general
 
 
 
Bonificació del 50% per tindre la condició d'esportista d'elit
Bonificación del 50% por tener la condición de deportista de elite
 
 
 
Bonificació del 50% per família monoparental de categoria general
Bonificación del 50% por familia monoparental de categoría general
 
 
 
Bonificació del 25% a alumnat membre d'entitats col·laboradores amb les quals es signe un acord per al desenvolupament d'una determinada activitat formativa
Bonificación del 25% a alumnado miembro de entidades colaboradoras con las que se firme un acuerdo para el desarrollo de una determinada actividad formativa
 
 
    Exencions/Exenciones:
 
 
 
Exempció per família nombrosa de categoria especial (100%)
Exención por familia numerosa de categoría especial (100%)
 
 
 
Exempció per família monoparental de categoria especial (100%)
Exención por familia monoparental de categoría especial (100%)
 
 
 
Víctima d'actes de violència sobre la dona (100%)
Víctima de actos de violencia sobre la mujer (100%)
 
 
 
Alumnat en situació d'exclusió social (100%)
Alumnado en situación de exclusión social (100%)
 
 
 
 
 
 
 
 
A INGRESAR / A INGRESAR
                     
 
 
 
   

 

 
 
C
  
  90
      DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN
 


  
   EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
  FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades