CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 
C
D
4
6
4
0
 
   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
ESCOLA DE L'ESPORT
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
5
8
---------------------------
 
TAXA PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
CURSOS D'ENTRENADORS ESPORTIUS
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS
AUTOLIQUIDACIÓN

 
 A 
 
 
  1    Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.  / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON/TELÉFONO
 
  20    CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 
  15    FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE : Articles 11.5-2 i 11.5-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30.12.2017).
LEGISLACIÓN APLICABLE: Artículos 11.5-2 y 11.5-6 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas (DOGV nº 8202, de 30.12.2017).
 
 
 
 
 
 
 
    Cursos d'entrenadors, bloc comú
    Cursos de entrenadores, bloque común
 
  Concepte/Concepto
  Total (Euros)
 
   Nivell I / Nivel I
 
   Nivell II  / Nivel II
 
   Nivell III / Nivel III
 
     
 
 
 
 
    Bonificacions/Bonificaciones:
 
 
 
Bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general
Bonificación del 50% por familia numerosa de categoría general
 
 
 
Bonificació del 50% per tindre la condició d'esportista d'elit
Bonificación del 50% por tener la condición de deportista de elite
 
 
 
Bonificació del 50% per família monoparental de categoria general
Bonificación del 50% por familia monoparental de categoría general
 
 
 
Bonificació del 25% a alumnat membre d'entitats col·laboradores amb les quals es signe un acord per al desenvolupament d'una determinada activitat formativa
Bonificación del 25% a alumnado miembro de entidades colaboradoras con las que se firme un acuerdo para el desarrollo de una determinada actividad formativa
 
 
    Exencions/Exenciones:
 
 
 
Exempció per família nombrosa de categoria especial (100%)
Exención por familia numerosa de categoría especial (100%)
 
 
 
Exempció per família monoparental de categoria especial (100%)
Exención por familia monoparental de categoría especial (100%)
 
 
 
Víctima d'actes de violència sobre la dona (100%)
Víctima de actos de violencia sobre la mujer (100%)
 
 
 
Alumnat en situació d'exclusió social (100%)
Alumnado en situación de exclusión social (100%)
 
 
 
 
 
 
 
 
A INGRESAR / A INGRESAR
                     
 
 
 
   

 

 
 
C
  
  90
      DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN
 


  
   EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
  FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).