CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 
C
D
4
6
4
0
 

   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
ESCOLA DE L'ESPORT
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
5
8
---------------------------
 


TAXA PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
CURSOS D'ENTRENADORS ESPORTIUS
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA
CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS
AUTOLIQUIDACIÓN

 
A
 
 
  1    Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.  / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE : art. 308 sexies, septies, octies, nonies y decies del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer,del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, incorporat per la Llei 5/2013, de 23/12 (Mesures fiscals, de Gestió Financera, i d'Organització de la Generalitat)
LEGISLACIÓN APLICABLE: art. 308 sexies, septies, octies, nonies y decies del Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, incorporados por el artículo 45 de la Ley 5/2013, de 23/12 (Medidas Fiscales, de Gestión Financiera, y de Organización de la Generalitat)
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cursos d'entrenadors, bloc comú
    Cursos de entrenadores, bloque común
 
  Concepte/Concepto
  Total (Euros)
 
   Nivell I / Nivel I
 
   Nivell II  / Nivel II
 
   Nivell III / Nivel III
 
     
 
 
 
 
   Exempcions i bonificacions/Exenciones y bonificaciones:
 
 
Exempció per família nombrosa de categoria especial
Exención por familia numerosa de categoría especial
 
 
 
Bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general
Bonificación del 50% por familia numerosa de categoría general
 
 
 
Bonificació del 50% per tindre la condició d'esportista d'elit
Bonificación del 50% por tener la condición de deportista de elite
 
 
 
 
Exempció total de les tarifes a les quals es refereix l'article 308 nonies d'aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria especial
Exención total de las tarifas a las que se refiere el artículo 308 nonies de esta ley, los alumnos miembros de familias monoparentales de categoría especial
 
 
 
 
 
 
Bonificació del 50 per 100 de les tarifes a les quals es refereix l'article 308 nonies d'aquesta llei, els alumnes membres de famílies monoparentals de categoria general
Bonificación del 50 por 100 de las tarifas a las que se refiere el artículo 308 nonies de esta ley, los alumnos miembros de familias monoparentales de categoría general
 
 
 
 
 
 
 
 
A INGRESAR / A INGRESAR
                     
 
   

 

 
 
C
 
  90
      DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN
 


 
   EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
  FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).