CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
C
D
4
6
4
0
 


  
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
ESCOLA DE L'ESPORT

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
5
9
----------------------TAXA PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
FORMACIÓ PERMANENT
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA
FORMACIÓN PERMANENTE
AUTOLIQUIDACIÓN

 
A
 
 
1    Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE : LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas
 
 
 
 
 
 
   Programa de Formació Permanent / Programa de Formación Permanente
 
     Nom de l'activitat formativa/Nombre de la actividad formativa:

   
 
Concepte / Concepto
  Total (Euros)         
 
    Altres cursos / Otros cursos
    (5 hores/horas)
 
    Altres cursos / Otros cursos
    (5 hores addicionals/horas adicionales)
 
    Congrés/jornada / Congreso/jornada
    (5 hores/horas)
 
    Congrés/jornada / Congreso/jornada
    (5 hores addicionals/horas adicionales)

 
   Bonificacions/exempcions / Bonificaciones/Exenciones:
 
 
 
Bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general
Bonificación del 50% por familia numerosa de categoría general
 
 
 
Bonificació del 50% per tindre la condició d'esportista d'elit
Bonificación del 50% por tener la condición de deportista de élite
 
 
 
Bonificació del 50% per família monoparental de categoria general
Bonificación del 50% por familia monoparental de categoría general
 
 
Bonificació del 25% a alumnat membre d'entitats col·laboradores amb les quals es signe un acord per al desenvolupament d'una determinada activitat formativa
Bonificación del 25% a alumnado miembro de entidades colaboradoras con las que se firme un acuerdo para el desarrollo de una determinada actividad formativa
 
 
Exempcions: Vore  art. 11.5-2
Exenciones: Ver art. 11.5-2
 
 
 
 
 
 
 
 
A INGRESAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
   

 

 
 
C
  
 
  90
   DATA PRESENTACIÓ
   FECHA PRESENTACIÓN
 


  
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
  FIRMAT / FIRMADO
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS  / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).