CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
 
C
E
0
3
8
3
 

 ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ALACANT
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE
   
   
  CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
6
0
 PREU PÚBLIC D'UTILITZACIÓ
CENTRE TECNIFICACIÓ D'ALACANT
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
PRECIO PÚBLICO DE UTILIZACIÓN
CENTRO TECNIFICACIÓN  DE ALICANTE

 
A
 
   
  1 NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP
 

 
 
 
B
  LEGISLACIÓ APLICABLE
 LEGISLACIÓN APLICABLE
 

 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ D’ALACANT
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE

  MENSUALITAT / MENSUALIDAD
        

  PISTA CENTRAL
 
      
  PISTA ANNEXA / PISTA ANEXA
 
      
  SALA DE JUDO / SALA DE JUDO
 
      
  SALA DE MUSCULACIÓ / SALA DE MUSCULACIÓN
 
      
  SALA D'USOS MULTIPLES / SALA DE USOS MULTIPLES
 
      
  SUPLEMENTS / SUPLEMENTOS
 
      
  ALTRES SERVEIS / OTROS SERVICIOS
 
      

 
  BONIFICACIÓ EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓN EXENCIÓN
       
 
 
 
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
    

 


 
 
 
 
 
C
 
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR
EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
       
 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Este justificant d’ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l’entitat col·laboradora on haja efectuat l’ingrés.
  Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la Entidad Colaboradora en la que haya efectuado el ingreso.
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).