CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
 
C
E
0
3
8
3
 

 ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
CENTRE DE TECNIFICACIÓ D'ALACANT
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE
   
   
  CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
6
0
 PREU PÚBLIC D'UTILITZACIÓ
CENTRE TECNIFICACIÓ D'ALACANT
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
PRECIO PÚBLICO DE UTILIZACIÓN
CENTRO TECNIFICACIÓN  DE ALICANTE

 
A
 
   
  1 NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP
 

 
 
 
B
  LEGISLACIÓ APLICABLE
 LEGISLACIÓN APLICABLE
 

 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ D'ALACANT
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALICANTE

  MENSUALITAT / MENSUALIDAD
        

  PISTA CENTRAL
 
      
  PISTA ANNEXA / PISTA ANEXA
 
      
  SALA DE JUDO / SALA DE JUDO
 
      
  SALA DE MUSCULACIÓ / SALA DE MUSCULACIÓN
 
      
  SALA D'USOS MULTIPLES / SALA DE USOS MULTIPLES
 
      
  SUPLEMENTS / SUPLEMENTOS
 
      
  ALTRES SERVEIS / OTROS SERVICIOS
 
      

 
  BONIFICACIÓ EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓN EXENCIÓN
       
 
 
 
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
    

 


 
 
 
 
 
C
 
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR
EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
       
 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés.
  Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la Entidad Colaboradora en la que haya efectuado el ingreso.
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades