CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
6
6
4
 


SERVEIS D' ALLOTJAMENT I
MANUTENCIÓ DEL COMPLEX EDUCATIU DE CHESTE
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
MANUTENCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE
 
AUTOLIQUIDACIÓN

 
A
 
   
  1   NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / CP.
 

 
 
 
B
 
USUARIS
USUARIOS
 
TIPUS DE SERVICI / TIPO DE SERVICIO
 
CURS / CURSO
NÚM.
SERVICIS
SOLICITATS
Nº SERVICIOS
SOLICITADOS
IMPORT
IMPORTE
TOTAL
 
 
TRIMESTRE / TRIMESTRE

  a) Alumnat / Alumnado
 
 a).1 Trimestre en règim d’Internat (de dilluns a divendres lectius, segons calendari escolar).
         Trimestre en régimen de Internado (de lunes a viernes lectivos, según calendario escolar).
 
 a).2. Servicis en règim d’externat / Servicios en régimen de externado
 
 a).2.1 Manutenció (menjar o sopar) / Manutención (comida o cena)
 b) Empleats/des públics/ques al servici de l’administració del Consell amb destí en el Complex Educatiu.
     Empleados/as públicos/as al servicio de la administración del Consell con destino en el Complejo Educativo.
 
 b).1 Manutenció / Manutención
 
 b).1.1 Desdejuni / Desayuno
 
 b).1.2 Dinar / Comida
 
 b).1.3 Sopar / Cena
  c) Restants usuaris/àries / Restantes usuarios/as.
 
  c).1 Allotjament en habitació de dos o més llits i pensió completa
         Alojamiento en habitación de dos o más camas y pensión completa.
 
  c).2 Allotjament en habitació de dos o més llits i mitja pensió (inclou pernoctació, desdejuni i dinar o sopar)
         Alojamiento en habitación de dos o más camas y media pensión (incluye pernoctación, desayuno y comida o cena).
 
  c).3 Allotjament i desdejuni / Alojamiento y desayuno.
 
  c).4 Allotjament / Alojamiento.
 
  c).5 Desdejuni / Desayuno.
 
  c).6 Dinar / Comida.
 
  c).7 Sopar / Cena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
  
 90   DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
       EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS:  BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Este justificant d’ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).