CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
6
6
4
 


SERVEIS D' ALLOTJAMENT I
MANUTENCIÓ DEL COMPLEX EDUCATIU DE CHESTE
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
MANUTENCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE
 
AUTOLIQUIDACIÓN

 
A
 
   
  1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / CP.
 

 
 
 
B
 
USUARIS
USUARIOS
 
TIPUS DE SERVICI / TIPO DE SERVICIO
 
CURS / CURSO
NÚM.
SERVICIS
SOLICITATS
Nº SERVICIOS
SOLICITADOS
IMPORT
IMPORTE
TOTAL
 
 
TRIMESTRE / TRIMESTRE

  a) Alumnat / Alumnado
 
 a).1 Trimestre en règim d'Internat (de dilluns a divendres lectius, segons calendari escolar).
         Trimestre en régimen de Internado (de lunes a viernes lectivos, según calendario escolar).
 
 a).2. Servicis en règim d'externat / Servicios en régimen de externado
 
 a).2.1 Manutenció (menjar o sopar) / Manutención (comida o cena)
 b) Empleats/des públics/ques al servici de l'administració del Consell amb destí en el Complex Educatiu.
     Empleados/as públicos/as al servicio de la administración del Consell con destino en el Complejo Educativo.
 
 b).1 Manutenció / Manutención
 
 b).1.1 Desdejuni / Desayuno
 
 b).1.2 Dinar / Comida
 
 b).1.3 Sopar / Cena
  c) Restants usuaris/àries / Restantes usuarios/as.
 
  c).1 Allotjament en habitació de dos o més llits i pensió completa
         Alojamiento en habitación de dos o más camas y pensión completa.
 
  c).2 Allotjament en habitació de dos o més llits i mitja pensió (inclou pernoctació, desdejuni i dinar o sopar)
         Alojamiento en habitación de dos o más camas y media pensión (incluye pernoctación, desayuno y comida o cena).
 
  c).3 Allotjament i desdejuni / Alojamiento y desayuno.
 
  c).4 Allotjament / Alojamiento.
 
  c).5 Desdejuni / Desayuno.
 
  c).6 Dinar / Comida.
 
  c).7 Sopar / Cena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
  
 90   DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
       EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS:  BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
  Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades