CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL    
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
6
8
 


TAXA PER ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
DANSA
 
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
 
 046
 
 
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
DANZA
 
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 
 
 
  1. NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA/ NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM./  
 
 10  LLETRA/ LETRA
 
 11  ESC./ ESC.
 
 12  PIS/ PISO
 
  13  PTA./PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP/ CP 
 

 
 
 
B
      Nº EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
NÚM. SERVICIS SOL·LICITATS
Nº SERVICIOS SOLICITADOS
 
IMPORT / IMPORTE
TOTAL / TOTAL
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT / APERTURA DE EXPEDIENTE
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICACIONES
 
 
TARGETA IDENTITAT / TARJETA IDENTIDAD
 
 
LLIBRE QUALIFICACIONS O HISTORIAL ACADÈMIC / LIBRO CALIFICACIONES O HISTORIAL ACADÉMICO
 
 
PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS /  PRUEBA DE ACCESO ENSEÑANZAS PROFESIONALES
 
 
PROVA D'INGRÉS O ACCÉS ENSENYAMENTS
ELEMENTALS / PRUEBA DE INGRESO O ACCESO ENSEÑANZAS ELEMENTALES
 
 
PROVA PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D'ENSENYAMENTS ELEMENTALS / PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL CERTIFICADO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES
 
 
TÍTOL PROFESSIONAL DE DANSA (LOE), TÍTOL TÈCNIC EN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA (LOMQUE) / TÍTULO PROFESIONAL DE DANZA(LOE), TÍTULO TÉCNICO EN ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA
 

 
 
 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
  
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
ENSEÑANZAS PROFESIONALES
TOTAL / TOTAL
 
 
CURS COMPLET (Indicar nº assignatures) / CURSO COMPLETO (Indicar nº de asignaturas)
 
 
ASSIGNATURES PENDENTS (Indicar nº assignatures) / ASIGNATURAS PENDIENTES (Indicar nº de asignaturas)
 
 
REPETICIÓ DE CURS (Indicar nº assignatures) / REPETICIÓN DE CURSO (Indicar nº de asignaturas)
 

 
 
 
TIPUS DE MATRÍCULA
TIPO DE MATRÍCULA
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
   DATA PRESENTACIÓ
   FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  euros

 

 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
   Este  justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).