CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL    
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
6
9
 


TAXA PER ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE RÈGIM ESPECIAL
D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY. AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
  
 046
 
CPR:
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES DE RÉGIMEN ESPECIAL
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. AUTOLIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 
 
 
  1. NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA/ NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM./  
 
 10  LLETRA/ LETRA
 
 11  ESC./ ESC.
 
 12  PIS/ PISO
 
  13  PTA./PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP/ CP 
 

 
 
 
 
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE : LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas

 
 
 
 
 
 
NÚM. SERVICIS SOL·LICITATS
Nº SERVICIOS SOLICITADOS
  
IMPORT / IMPORTE
TOTAL / TOTAL
 
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICACIONES
 
 
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENTS / APERTURA DE EXPEDIENTES
 
 
 
 
TARGETA D'IDENTITAT / TARJETA DE IDENTIDAD
 
 
 
 
FORMACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS REALITZATS A L'ESTRANGER (CADASCUN) / FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO (CADA UNO)
 
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU MITJÀ /  PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO
 
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR /  PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
CURS COMPLET GRAU MITJÀ /  CURSO COMPLETO GRADO MEDIO
 
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS GRAU MITJÀ /  REPETICIÓN CURSO GRADO MEDIO
 
 
 
 
CURS COMPLET GRAU SUPERIOR /  CURSO COMPLETO GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS GRAU SUPERIOR /  REPETICIÓN CURSO GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
MÒDUL OBRA FINAL, PROJECTE INTEGRAT O PROJECTE FINAL /  MÓDULO OBRA FINAL, PROYECTO INTEGRADO O PROYECTO FINAL
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS FINS 30 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS HASTA 30 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS ENTRE 30 I 60 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS ENTRE 30 Y 60 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS MES DE 60 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS MÁS DE 60 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
TÍTOL DE BATXILLERAT / TÍTULO DE BACHILLERATO
 
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC / TÍTULO TÉCNICO
 
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC SUPERIOR / TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR
 
 

 
 
TIPUS DE MATRÍCULA
TIPO DE MATRÍCULA
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
  90   DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
     Aquest  justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).