CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL    
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
6
9
 


TAXA PER ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS DE RÈGIM ESPECIAL
D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY. AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
  
 046
 
CPR:
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES DE RÉGIMEN ESPECIAL
DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. AUTOLIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 
 
 
  1. NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA/ NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM./  
 
 10  LLETRA/ LETRA
 
 11  ESC./ ESC.
 
 12  PIS/ PISO
 
  13  PTA./PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP/ CP 
 

 
 
 
 
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE : LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas

 
 
 
 
 
 
NÚM. SERVICIS SOL·LICITATS
Nº SERVICIOS SOLICITADOS
  
IMPORT / IMPORTE
TOTAL / TOTAL
 
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICACIONES
 
 
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENTS / APERTURA DE EXPEDIENTES
 
 
 
 
TARGETA D'IDENTITAT / TARJETA DE IDENTIDAD
 
 
 
 
FORMACIÓ D'EXPEDIENTS DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS REALITZATS A L'ESTRANGER (CADASCUN) / FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO (CADA UNO)
 
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU MITJÀ /  PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO
 
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR /  PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
CURS COMPLET GRAU MITJÀ /  CURSO COMPLETO GRADO MEDIO
 
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS GRAU MITJÀ /  REPETICIÓN CURSO GRADO MEDIO
 
 
 
 
CURS COMPLET GRAU SUPERIOR /  CURSO COMPLETO GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS GRAU SUPERIOR /  REPETICIÓN CURSO GRADO SUPERIOR
 
 
 
 
MÒDUL OBRA FINAL, PROJECTE INTEGRAT O PROJECTE FINAL /  MÓDULO OBRA FINAL, PROYECTO INTEGRADO O PROYECTO FINAL
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS FINS 30 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS HASTA 30 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS ENTRE 30 I 60 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS ENTRE 30 Y 60 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
CURSOS MONOGRÀFICS MES DE 60 HORES DE DURACIÓ /  CURSOS MONOGRÁFICOS MÁS DE 60 HORAS DE DURACIÓN
 
 
 
 
TÍTOL DE BATXILLERAT / TÍTULO DE BACHILLERATO
 
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC / TÍTULO TÉCNICO
 
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC SUPERIOR / TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR
 
 
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 

 
 
TIPUS DE MATRÍCULA
TIPO DE MATRÍCULA
 

 
 
EXEMPCIÓ PARCIAL PER ABONAMENT PREVI, Nº DOCUMENT 046 / EXENCION PARCIAL POR ABONO PREVIO, Nº DOCUMENTO 046
IMPORT / IMPORTE
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
  90   DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
     Aquest  justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades