CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 
E
H
4
6
4
4
 

  ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
  D.G. de Funció Pública
   
   
  CONCEPTE / CONCEPTO
9
6
7
2
Expedició certificacions
Registre de Personal


TAXA PER EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIONS DE FULLS DE SERVICIS PER PART DEL REGISTRE DE PERSONAL
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE HOJAS DE SERVICIO POR PARTE DEL REGISTRO DE PERSONAL

 
A
 
   
1 Nº D'AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 
 
 
B
 
 
 
 
 
 
Expedició de certificació de full de servicis per part del Registre de Personal de l'administració de la Generalitat * / Expedición de certificación de hoja de servicios por parte del Registro de Personal de la administración de la Generalitat *
 
 
 
 
 
 
 
 
* Excepte personal docent, sanitari i de l'administració de Justícia / Excepto personal docente, sanitario y de la administración de Justicia
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
  
 90   DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  €

 

 
       EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS:  BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
  Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per este òrgan administratiu, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la sol·licitud que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada d'este òrgan administratiu. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por este órgano adminsitrativo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de este órgano administrativo. Asimismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos.