CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
     

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
3
2
 
 


PREUS PÚBLICS SERVEIS SOCIALS
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SOCIALES
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
 A 
  1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

   
 

 
 

  5    NIF / NIF
 
   6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestació serveis Centres Tercera Edat
Prestación servicios Centros Tercera Edad
 
 
 
 
 
Prestació serveis Menjadors Socials
Prestación servicios Comedores Sociales
 
 
 
 
 
Prestació serveis Hostals Cases del Mar
Prestación servicios Hospederías Casas del Mar
 
 
 
 
 
Prestació serveis Persones amb discapacitat
Prestación servicios Personas con discapacidad
 
 
 
 
 
 
 
Període liquidació/ Período liquidación:
(mes i any/mes y año)
 
 

 
C
 
   90
             DATA PRESENTACIÓ
             FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
     
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
    ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
    ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
    Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

   

 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).