CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL    
P
G
   
4
6
 
2
0

   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
PUBLICACIONS / PUBLICACIONES
   
    PL. DE NULES, 2 ¿ 46003 VALÈNCIA ¿ TEL. 963 425 830  NIF:  S-4611001-A
    CONCEPTE / CONCEPTO  
9
7
4
0

 

 
TAXA PER INSERCIÓ D'ANUNCIS EN EL DOCV
 
MODEL
MODELO
046 
CPR:
9056436
 
TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL DOCV
 
 
 A 
 
 
  1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN:
 
 
 
  5    NIF
 

  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    Cr. -Pl. -Av.
 

  8  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 

  9    NÚM.
 

 10   LLETRA / LETRA
 

 11   ESC.
 

 12   PIS / PISO
 

  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 

  15   FAX
 

 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 

  17   PROVÍNCIA
 

 18   CP
 

  
 
 
 B 
 
EXTRACTE DE L'ANUNCI / EXTRACTO DEL ANUNCIO
 
RESERVAT PER A L'ADMINISTRACIÓ
RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
 
NÚM. D'ANUNCI / Nº DE ANUNCIO:

 
    LIQUIDACIÓ / LIQUIDACIÓN
 
A. Mòduls / Módulos  (Cal arrodonir els mòduls a l'enter superior / Hay que redondear los módulos al entero superior)
TOTALS / TOTALES
EUROS
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de caràcters:
Número de caracteres:
 
Nombre de mòduls:
Número de módulos:
 
Import per mòdul:
Importe por módulo:
 
 
  :   =
 
     
   

 
Tarifa normal:

     
 
Tarifa reduïda:
Tarifa reducida:

  =
 
 
  =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració
 
(pàgines DIN A4 o similars que es publiquen a partir de fitxers PDF, JPG, etc., és a dir, que no contenen simple text)
Listados, mapas u otros gráficos de díficil valoración
(páginas DIN A4 o similares que se publican a partir de ficheros PDF, JPG, etc., es decir, que no contienen simple texto)
 
Nombre de pàgines:
Número de páginas:
x
Import per pàgina:
Importe por página:
  =
 
 
 
 
 
     
     
Total a ingressar (A + B) / Total a ingresar (A + B)
.................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
C
 
 90                                
           DATA PRESENTACIÓ
           FECHA PRESENTACIÓN
 
     A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
 
 D 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
         
 
 
(El justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
   A EMPLENAR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per este òrgan administratiu, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la sol·licitud que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada d'este òrgan administratiu. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por este órgano adminsitrativo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de este órgano administrativo. Asimismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos.