CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL    
P
G
   
4
6
 
2
0

   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
PUBLICACIONS / PUBLICACIONES
   
    PL. DE NULES, 2 ¿ 46003 VALÈNCIA ¿ TEL. 963 425 830  NIF:  S-4611001-A
    CONCEPTE / CONCEPTO  
9
7
4
0

 

 
TAXA PER INSERCIÓ D'ANUNCIS EN EL DOCV
 
MODEL
MODELO
046 
CPR:
9056436
 
TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL DOCV
 
 
 A 
 
 
  1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN:
 
 
 
  5    NIF
 

  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    Cr. -Pl. -Av.
 

  8  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 

  9    NÚM.
 

 10   LLETRA / LETRA
 

 11   ESC.
 

 12   PIS / PISO
 

  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 

  15   FAX
 

 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 

  17   PROVÍNCIA
 

 18   CP
 

  
 
 
 B 
 
EXTRACTE DE L'ANUNCI / EXTRACTO DEL ANUNCIO
 
RESERVAT PER A L'ADMINISTRACIÓ
RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
 
NÚM. D'ANUNCI / Nº DE ANUNCIO:

 
    LIQUIDACIÓ / LIQUIDACIÓN
 
A. Mòduls / Módulos  (Cal arrodonir els mòduls a l'enter superior / Hay que redondear los módulos al entero superior)
TOTALS / TOTALES
EUROS
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de caràcters:
Número de caracteres:
 
Nombre de mòduls:
Número de módulos:
 
Import per mòdul:
Importe por módulo:
 
 
  :   =
 
     
   

 
Tarifa normal:

     
 
Tarifa reduïda:
Tarifa reducida:

  =
 
 
  =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració
 
(pàgines DIN A4 o similars que es publiquen a partir de fitxers PDF, JPG, etc., és a dir, que no contenen simple text)
Listados, mapas u otros gráficos de díficil valoración
(páginas DIN A4 o similares que se publican a partir de ficheros PDF, JPG, etc., es decir, que no contienen simple texto)
 
Nombre de pàgines:
Número de páginas:
x
Import per pàgina:
Importe por página:
  =
 
 
 
 
 
     
     
Total a ingressar (A + B) / Total a ingresar (A + B)
.................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
C
 
 90                                
           DATA PRESENTACIÓ
           FECHA PRESENTACIÓN
 
     A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
 
 
 D 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
         
 
 
(El justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
   A EMPLENAR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).