CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
6
4
 
------------------------


TAXA PER SERVICIS DE LECTURA, INVESTIGACIÓ,
CERTIFICACIONS, CÒPIES I REPRODUCCIÓ DE
DOCUMENTS I IMPRESOS EN ARXIUS, BIBLIOTEQUES I
MUSEUS
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
   
TASA POR SERVICIOS DE LECTURA, INVESTIGACIÓN,
CERTIFICACIONES, COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS E IMPRESOS EN ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS


 
A
 
 
1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE:
LEGISLACIÓN APLICABLE
 
NÚM. EXPEDIENTE O SIMILAR 
 
  TARGETES DE LECTURA I INVESTIGACIÓ / TARJETAS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN
NÚM. / Nº
IMPORT / IMPORTE
TOTAL
  Expedició (Biblioteca Valenciana) / Expedición (Biblioteca Valenciana)
 
 
  Renovació (Biblioteca Valenciana) / Renovación (Biblioteca Valenciana)
 
 
  Expedició (Arxius i Museus) / Expedición (Archivos y Museos)
 
 
  Renovació (Arxius i Museus) / Renovación (Archivos y Museos)
 
 
  CERTIFICACIONS / CERTIFICACIONES 
  Despeses d'expedició / Gastos de expedición
 
 
  Despeses de custòdia / Gastos de custodia
 
 
  DILIGÈNCIES / DILIGENCIAS
  Diligèncias fins a 5 pàg. / Diligencias hasta 5 págs.
 
 
  Diligèncias més de 5 pàg. / Diligencias más de 5 págs.
 
 
 
  AUTORITZACIÓ PEL·LICULES, FOTOGRAFIES O DIAPOSITIVES / AUTORIZACIÓN PELICULAS, FOTOGRAFÍAS O DIAPOSITIVAS
  PER A PUBLICAR FOTOGRAFIES / PARA PUBLICAR FOTOGRAFIAS
NÚM. / Nº
IMPORT / IMPORTE
TOTAL
  Fotogrames / Fotogramas
 
 
  PER A REPRODUIR PEL·LICULES, FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES I ORIGINALS DE PIECES
 PARA REPRODUCIR PELÍCULAS, FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS Y ORIGINALES DE PIEZAS
  Ús divulgatiu o particular / Uso divulgativo o particular
 
 
  Ús editorial o comercial / Uso editorial o comercial
 
 
  Ús publicitari / Uso publicitario
 
 
 
 
C
 
  90
       DATA PRESENTACIÓ
       FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  

 

 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)

 
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS  / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).