CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
6
4
 
------------------------


TAXA PER SERVICIS DE LECTURA, INVESTIGACIÓ,
CERTIFICACIONS, CÒPIES I REPRODUCCIÓ DE
DOCUMENTS I IMPRESOS EN ARXIUS, BIBLIOTEQUES I
MUSEUS
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
   
TASA POR SERVICIOS DE LECTURA, INVESTIGACIÓN,
CERTIFICACIONES, COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS E IMPRESOS EN ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS


 
A
 
 
1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE:
LEGISLACIÓN APLICABLE
 
NÚM. EXPEDIENTE O SIMILAR 
 
  TARGETES DE LECTURA I INVESTIGACIÓ / TARJETAS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN
NÚM. / Nº
IMPORT / IMPORTE
TOTAL
  Expedició (Biblioteca Valenciana) / Expedición (Biblioteca Valenciana)
 
 
  Renovació (Biblioteca Valenciana) / Renovación (Biblioteca Valenciana)
 
 
  Expedició (Arxius i Museus) / Expedición (Archivos y Museos)
 
 
  Renovació (Arxius i Museus) / Renovación (Archivos y Museos)
 
 
  CERTIFICACIONS / CERTIFICACIONES 
  Despeses d'expedició / Gastos de expedición
 
 
  Despeses de custòdia / Gastos de custodia
 
 
  DILIGÈNCIES / DILIGENCIAS
  Diligèncias fins a 5 pàg. / Diligencias hasta 5 págs.
 
 
  Diligèncias més de 5 pàg. / Diligencias más de 5 págs.
 
 
 
  AUTORITZACIÓ PEL·LICULES, FOTOGRAFIES O DIAPOSITIVES / AUTORIZACIÓN PELICULAS, FOTOGRAFÍAS O DIAPOSITIVAS
  PER A PUBLICAR FOTOGRAFIES / PARA PUBLICAR FOTOGRAFIAS
NÚM. / Nº
IMPORT / IMPORTE
TOTAL
  Fotogrames / Fotogramas
 
 
  PER A REPRODUIR PEL·LICULES, FOTOGRAFIES DIAPOSITIVES I ORIGINALS DE PIECES
 PARA REPRODUCIR PELÍCULAS, FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS Y ORIGINALES DE PIEZAS
  Ús divulgatiu o particular / Uso divulgativo o particular
 
 
  Ús editorial o comercial / Uso editorial o comercial
 
 
  Ús publicitari / Uso publicitario
 
 
 
 
C
 
  90
       DATA PRESENTACIÓ
       FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  

 

 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)

 
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS  / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades