CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
7
0
 
_______


 TAXA PER SERVICIS ADMINISTATIUS EN MATÈRIA
DE CASINOS, JOCS I APOSTES
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE CASINOS, JUEGOS Y APUESTAS


   
A
 
 
  1   NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P.
 

 
   
B
SOL·LICITUD DE SERVICI ADMINISTRATIU. (DECRET LEGISLATIU 1/2005, DE 25 DE FEBRER, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, PEL QUE S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE TAXES DE LA GENERALITAT)
SOLICITUD DE SERVICIO ADMINISTRATIVO. (DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 25 DE FEBRERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TASAS DE LA GENERALITAT)
 
 
 
   OBJECTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA EL SERVICI ADMINISTRATIU
   OBJETO PARA EL QUE SE SOLICITA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO
 
 

 
C
 
  90 DATA PRESENTACIÓ
         FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés
   Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora en la que haya efectuado el ingreso
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).