CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
   ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
   4 CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
7
1


 
TAXA PER CERTIFICATS D'ESTAR AL CORRENT
D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB LA HISENDA
VALENCIANA I COMPULSES DELS DITS CERTIFICATS
   
 
MODEL
MODELO
   
 046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA HACIENDA
VALENCIANA Y COMPULSAS DE DICHOS CERTIFICADOS
   


 

A
 
 
1. NÚM. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10  LLETRA / LETRA
 
 11    ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
  33  NIF
 
  34  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  35  C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  36  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  37  NÚM.
 
  38  LLETRA / LETRA
 
  39  ESC.
 
  40  PIS / PISO
 
  41  PTA.
 

  42  TELÈFON / TELÉFONO
 
  43  FAX
 
  44  MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  45  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 46  CP / C.P.
 

 

B
   OBJECTE PER AL QUAL ES SOL·LICITA EL CERTIFICAT O COMPULSA
   OBJECTO PARA EL QUE SE SOLICITA CERTIFICADO O COMPULSA
 
 
      MARQUEU EL QUE PERTOQUE: / MARQUE LO QUE CORRESPONDA:
 
  CONTRATACIÓ ADMINISTRATIVA AMB LA GENRALITAT VALENCIANA
  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA GENRALITAT VALENCIANA
 
Certificat
Certificado
 
 
  SUBVENCIONS I AJUDES
  SUBVENCIONES Y AYUDAS
 
Nre. compulses
Nº compulsas
x
 
 
  ALTRES
  OTROS
 
 
 
TOTAL
 
 

 
 

C
 
  90  DATA PRESENTACIÓ
         FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 

 

 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO
 

D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora on haja efectuat l'ingrés
Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada de la entidad colaboradora en la que haya efectuado el ingreso
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).