CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ORGAN GESTOR / ORGANO GESTOR:
 
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
3
 

TAXA PER ENSENYAMENTS DE REGIM ESPECIAL
ENSENYAMENTS ESPORTIUS
 
AUTOLIQUIDACIO
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSE?ANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
ENSE?ANZAS DEPORTIVAS
 
AUTOLIQUIDACION


 
   A   
 
 
 
 
1   NUM. D?AUTOLIQUIDACIO / N.? DE AUTOLIQUIDACION
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAO SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PUBLICA / NOMBRE DE LA VIA PUBLICA
 
  9    NUM. / N.? 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELEFON / TELEFONO
  20   CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRONICO
  16   MUNICIPI / MUNICIPIO
17   PROVINCIA / PROVINCIA
 18   CP / CP.

  
 
 
B
   LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
   LEY 20/2017, de 28 de dIciembre, de la Generalitat, de tasas
 
 
 
 
NUM. SERVICIS
SOL.LICITATS
N? SERVICIOS SOLICITADOS 
IMPORT
 IMPORTE
TOTAL
 
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICADOS
 
 
 
PROVA D'ACCES AL GRAU MITJA I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
 
 
 
PROVA D'ACCES AL GRAU SUPERIOR I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL III / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III
 
 
 
PROVA D'ACCES ESPECIFICA AL CICLE INICIAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECIFICA AL CICLO INICIAL
 
 
 
PROVA D'ACCES ESPECIFICA AL CICLE FINAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECIFICA AL CICLO FINAL
 
 
 
PROVA D'ACCES AL CICLE SUPERIOR / PRUEBA DE ACCESO AL CICLO SUPERIOR
 
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT / APERTURA DE EXPEDIENTE
 
 
 
TARGETA D'IDENTITAT / TARJETA DE IDENTIDAD
 
 
 
TITOL TECNIC ESPORTIU / TITULO TECNICO DEPORTIVO
 
 
 
TITOL TECNIC ESPORTIU SUPERIOR / TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR
 
 
 
DUPLICATS DE TITOLS/DUPLICADOS DE TITULOS (ED. SEC./ESO-LOE/FP BASICA)
 

 
 
 
GRAU MITJA/GRADO MEDIO
CILE/CILO  INICIAL
GRAU MITJA/GRADO MEDIO
CILE/CILO  FINAL
GRAU/GRADO  SUPERIOR
 
 
 
 
CURS COMPLET / CURSO COMPLETO
 
 
 
BLOC COMU (SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE COMUN (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC ESPECIFIC (SENSE CURS COMPLETO) / BLOQUE ESPECIFICO (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC COMPLEMENTARI (LOGSE SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE COMPLEMENTARIO (LOGSE SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC DE FORMACIO PRACTICA (SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE DE FORMACION (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
PER MODUL (SENSE CURS O BLOC COMPLET) / POR MODULO (SIN CURSOO BLOQUE COMPLETO)
 
 
 
REPETICIO DE CURS (PER ASIGNATURA) /  REPETICION DE CURSO (POR ASIGNATURA)
 
 
 
 
 
REPETICIO DE MODULS/BLOC/PROJECTE FINAL /  REPETICION DE MODULOS/BLOQUE/PROYECTO (POR ASIGNATURA)
 
 
 
 
REPETICIO DE CURS (CADA MODUL, BLOC, PROJECTE FINAL) /  REPETICION DE CURSO (CADA MODULO, BLOQUE, PROYECTO FINAL)
 
 
 
PROJECTE FINAL / PROYECTO FINAL
 
 
 

 
 
TIPUS DE MATRICULA
TIPO DE MATRICULA
 
   
 
Discapacitat igual o superior al 33%
Discapacidad igual o superior al 33%
   
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
 90   DATA PRESENTACIO
      FECHA PRESENTACION

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  ?   

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL?LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Aquest justificant d?ingres no tindra validesa sense la certificacio mecanica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no sera valido sin la certificacion mecanica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCARIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRES / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).