CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
3
 

TAXA PER ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
ENSENYAMENTS ESPORTIUS
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
 
AUTOLIQUIDACIÓN


 
   A   
 
 
 
 
1   NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / CP.
 

  
 
 
B
 
 
 
 
 
NÚM. SERVICIS
SOL·LICITATS
Nº SERVICIOS SOLICITADOS 
IMPORT
 IMPORTE
TOTAL
 
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICADOS
 
 
 
CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE PRIMER NIVELL / CERTIFICADO DE SUPERACIÓN DE PRIMER NIVEL
 
 
 
PROVA D’ACCÉS AL GRAU MITJÀ I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
 
 
 
PROVA D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL III / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III
 
 
 
PROVA D’ACCÉS ESPECIFICA AL GRAU INICIAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA AL GRADO INICIAL
 
 
 
PROVA D’ACCÉS ESPECIFICA AL GRAU FINAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA AL GRADO FINAL
 
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT / APERTURA DE EXPEDIENTE
 
 
 
TARGETA D'IDENTITAT / TARJETA DE IDENTIDAD
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC ESPORTIU / TÍTULO TÉCNICO DEPORTIVO
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR / TÍTULO TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
 
 
 
CURS COMPLET / CURSO COMPLETO
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS / REPETICIÓN DE CURSO
 
 
 
REPETICIÓ DE MÒDUL/BLOC PRÀCTIC/PROJECTE FINAL / REPETICIÓN DE MÓDULO/BLOQUE PRÁCTICO/PROYECTO FINAL
 
 
 
BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA / BLOQUE DE FORMACIÓN PRÁCTICA
 
 
 
PROJECTE FINAL / PROYECTO FINAL
 

 
 
 
TIPUS DE MATRÍCULA
TIPO DE MATRÍCULA
 
   
 
Discapacitat igual o superior al 33%
Discapacidad igual o superior al 33%
   
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  €   

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).