CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
3
 

TAXA PER ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
ENSENYAMENTS ESPORTIUS
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
 
AUTOLIQUIDACIÓN


 
   A   
 
 
 
 
1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
  20   CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO
  16   MUNICIPI / MUNICIPIO
17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 18   CP / CP.

  
 
 
B
   LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
   LEY 20/2017, de 28 de dIciembre, de la Generalitat, de tasas
 
 
 
 
NÚM. SERVICIS
SOL·LICITATS
Nº SERVICIOS SOLICITADOS 
IMPORT
 IMPORTE
TOTAL
 
 
 
CERTIFICACIONS / CERTIFICADOS
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU MITJÀ I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL I / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO MEDIO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL GRAU SUPERIOR I FORMACIONS ESPORTIVES DE NIVELL III / PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III
 
 
 
PROVA D'ACCÉS ESPECIFICA AL CICLE INICIAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA AL CICLO INICIAL
 
 
 
PROVA D'ACCÉS ESPECIFICA AL CICLE FINAL / PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA AL CICLO FINAL
 
 
 
PROVA D'ACCÉS AL CICLE SUPERIOR / PRUEBA DE ACCESO AL CICLO SUPERIOR
 
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT / APERTURA DE EXPEDIENTE 
 
 
 
TARGETA D'IDENTITAT / TARJETA DE IDENTIDAD
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC ESPORTIU / TÍTULO TÉCNICO DEPORTIVO
 
 
 
TÍTOL TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR /  TÍTULO TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
 
 
 
DUPLICATS DE TÍTOLS / DUPLICADOS DE TÍTULOS (ED. SEC./ESO-LOE/FP BÀSICA)
 
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GRAU MITJÀ/GRADO MEDIO
CILE/CILO  INICIAL
GRAU MITJÀ/GRADO MEDIO
CILE/CILO  FINAL
GRAU/GRADO  SUPERIOR
 
 
 
 
CURS COMPLET / CURSO COMPLETO
 
 
 
BLOC COMÚ (SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE COMÚN (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC ESPECÍFIC (SENSE CURS COMPLETO) / BLOQUE ESPECÍFICO (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC COMPLEMENTARI (LOGSE SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE COMPLEMENTARIO (LOGSE SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (SENSE CURS COMPLET) / BLOQUE DE FORMACIÓN (SIN CURSO COMPLETO)
 
 
 
PER MÒDUL (SENSE CURS O BLOC COMPLET) / POR MÓDULO (SIN CURSOO BLOQUE COMPLETO)
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS (PER ASIGNATURA) /  REPETICIÓN DE CURSO (POR ASIGNATURA)
 
 
 
 
 
REPETICIÓ DE MÒDULS/BLOC/PROJECTE FINAL /  REPETICIÓN DE MÓDULOS/BLOQUE/PROYECTO (POR ASIGNATURA)
 
 
 
 
REPETICIÓ DE CURS (CADA MÒDUL, BLOC, PROJECTE FINAL) /  REPETICIÓN DE CURSO (CADA MÓDULO, BLOQUE, PROYECTO FINAL)
 
 
 
PROJECTE FINAL / PROYECTO FINAL
 
 
 

 
 
TIPUS DE MATRÍCULA
TIPO DE MATRÍCULA
 
   
 
Discapacitat igual o superior al 33%
Discapacidad igual o superior al 33%
   
 

 
EXEMPCIÓ PARCIAL PER ABONAMENT PREVI, Nº DOCUMENT 046 / EXENCION PARCIAL POR ABONO PREVIO, Nº DOCUMENTO 046
IMPORT / IMPORTE
 

 
 
 
 
 
 
 
C
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  €   

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
  Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades