CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
5
 


TAXA PER INSCRIPCIÓ A LES FASES DEL PROCEDIMENT DE
RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
9056436
 
TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO
DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
 
AUTOLIQUIDACIÓN


 
   A   
 
 
 
 
1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM./  
 
 10  LLETRA/ LETRA
 
 11  ESC./ ESC.
 
 12  PIS/ PISO
 
  13  PTA./PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP/ CP 
 

 
 
 
B
 
 
   
 
IMPORT/
IMPORTE
    INSCRIPCIÓ EN LA FASE D'ASSESORAMENT /  INSCRIPCIÓN EN LA FASE DE ASESORAMIENTO
 
 

 
   
 
NÚM. UDS. COMPET./
Nº UDS COMPET.
IMPORT/
IMPORTE
TOTAL/
TOTAL
 
    INSCRIPCIÓ EN LA FASE D'AVALUACIÓ /  INSCRIPCIÓN EN LA FASE DE EVALUACIÓN(*)
 
 

 
 
(*) La tasa corresponent a la fase d'evaluació s'abonará després d'haver obtingut l'informe d'assesorament./  La tasa correspondiente a la fase de evaluación se abonará después de haber obtenido el informe de asoramiento
 

 
 
Inscrit com a demandant legal d'ocupació (antiguitat mínima 3 mesos a la respectiva inscripció) / Inscrito
como demandante legal de empleo (antigüedad mínima. 3 meses a la respectiva inscripción)
 
 
 
Discapacitat - grau minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 /
Discapacidad - grado minusvalía igual o superior al 33 por 100
 
 

 
 
 
 
 
 
C
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
   

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
  Este  justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades