CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
   
   
   CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
5
 


TAXA PER INSCRIPCIÓ A LES FASES DEL PROCEDIMENT DE
RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
 
AUTOLIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
9056436
 
TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO
DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
 
AUTOLIQUIDACIÓN


 
   A   
 
 
 
 
1   NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM./  
 
 10  LLETRA/ LETRA
 
 11  ESC./ ESC.
 
 12  PIS/ PISO
 
  13  PTA./PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17  PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP/ CP 
 

 
 
 
B
 
 
   
 
IMPORT/
IMPORTE
    INSCRIPCIÓ EN LA FASE D’ASSESORAMENT /  INSCRIPCIÓN EN LA FASE DE ASESORAMIENTO
 
 

 
   
 
NÚM. UDS. COMPET./
Nº UDS COMPET.
IMPORT/
IMPORTE
TOTAL/
TOTAL
 
    INSCRIPCIÓ EN LA FASE D’AVALUACIÓ /  INSCRIPCIÓN EN LA FASE DE EVALUACIÓN(*)
 
 

 
 
(*) La tasa corresponent a la fase d’evaluació s’abonará després d’haver obtingut l’informe d’assesorament./  La tasa correspondiente a la fase de evaluación se abonará después de haber obtenido el informe de asoramiento
 

 
 
Inscrit com a demandant legal d’ocupació (antiguitat mínima 3 mesos a la respectiva inscripció) / Inscrito
como demandante legal de empleo (antigüedad mínima. 3 meses a la respectiva inscripción)
 
 
 
Discapacitat - grau minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 /
Discapacidad - grado minusvalía igual o superior al 33 por 100
 
 

 
 
 
 
 
 
C
 
 90   DATA PRESENTACIÓ
      FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
   

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Este  justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).