CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 

   
   
    CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
6


TAXA PER ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
MATRÍCULA I RECONEIXEMENT DE CRÉDITS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
MATRÍCULA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 

 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
Nº CREDITS/Nº PROCEDIMENTS
Nº CREDITOS/Nº PROCEDIMIENTOS
IMPORT/
IMPORTE
TOTAL/
TOTAL
    MATRÍCULA TITOL SUPERIOR. PRIMERA VEGADA
   MATRÍCULA TÍTULO SUPERIOR. PRIMERA VEZ
   MATRÍCULES POSTERIORS: SEGONA VEGADA
   MATRÍCULAS POSTERIORES: SEGUNDA VEZ
   MATRÍCULES POSTERIORS: TERCERA VEGADA O POSTERIORS
   MATRÍCULAS POSTERIORES: TERCERA VEZ O POSTERIORES
   MATRÍCULA TÍTOL SUPERIOR (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA TÍTULO SUPERIOR (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)   
   RECONEIXIMENT DE CRÉDITS EN CENTRES PRIVATS O ESTRANGERS
   RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN CENTROS PRIVADOS O EXTRANJEROS
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
MATRÍCULA HONOR O PREMI EXTRAORDINARI BATXILLER / MATRÍCULA HONOR O PREMIO EXTRAORDINARIO BACHILLER
  
 FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
 ALTRES / OTROS
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
 
VICTIMES DE TERRORISME / VICTIMAS DE TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
       DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
     

 

 
 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
     FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 

 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).