CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 

   
   
    CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
6


TAXA PER ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
MATRÍCULA I RECONEIXEMENT DE CRÉDITS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
MATRÍCULA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 

 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
Nº CREDITS/Nº PROCEDIMENTS
Nº CREDITOS/Nº PROCEDIMIENTOS
IMPORT/
IMPORTE
TOTAL/
TOTAL
    MATRÍCULA TÍTOL GRAU EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS. PRIMERA VEGADA.
   MATRÍCULA TÍTULO GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES. PRIMERA VEZ.
   MATRÍCULES POSTERIORS: SEGONA VEGADA
   MATRÍCULAS POSTERIORES: SEGUNDA VEZ
   MATRÍCULES POSTERIORS: TERCERA VEGADA O POSTERIORS
   MATRÍCULAS POSTERIORES: TERCERA VEZ O POSTERIORES
   MATRÍCULA TÍTOL SUPERIOR (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA TÍTULO SUPERIOR (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA POSTERIORS: SEGONA VEGADA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA POSTERIORES: SEGUNDA VEZ
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA POSTERIORS: TERCERA VEGADA O POSTERIORS
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA POSTERIORES: TERCERA VEZ O POSTERIORES
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)   
   RECONEIXIMENT DE CRÉDITS EN CENTRES PRIVATS O ESTRANGERS
   RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN CENTROS PRIVADOS O EXTRANJEROS
   MATRÍCULA CURSOS PROPIS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
   MATRÍCULA CURSOS PROPIOS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
MATRÍCULA HONOR O PREMI EXTRAORDINARI BATXILLER / MATRÍCULA HONOR O PREMIO EXTRAORDINARIO BACHILLER
  
 FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
 ALTRES / OTROS
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
 
VICTIMES DE TERRORISME / VICTIMAS DE TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
       DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
     

 

 
 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
     FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 

 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades