CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 

   
   
    CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
6


TAXA PER ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
MATRÍCULA I RECONEIXEMENT DE CRÉDITS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
MATRÍCULA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 

 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
Nº CREDITS/Nº PROCEDIMENTS
Nº CREDITOS/Nº PROCEDIMIENTOS
IMPORT/
IMPORTE
TOTAL/
TOTAL
    MATRÍCULA TITOL SUPERIOR. PRIMERA VEGADA
   MATRÍCULA TÍTULO SUPERIOR. PRIMERA VEZ
   MATRÍCULES POSTERIORS: SEGONA VEGADA
   MATRÍCULAS POSTERIORES: SEGUNDA VEZ
   MATRÍCULES POSTERIORS: TERCERA VEGADA O POSTERIORS
   MATRÍCULAS POSTERIORES: TERCERA VEZ O POSTERIORES
   MATRÍCULA TÍTOL SUPERIOR (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA TÍTULO SUPERIOR (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTRES EXTERNS ADSCRITS)
   MATRÍCULA MÁSTERS EEAA (CENTROS EXTERNOS ADSCRITOS)   
   RECONEIXIMENT DE CRÉDITS EN CENTRES PRIVATS O ESTRANGERS
   RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN CENTROS PRIVADOS O EXTRANJEROS
   MATRÍCULA CURSOS PROPIS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
   MATRÍCULA CURSOS PROPIOS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
MATRÍCULA HONOR O PREMI EXTRAORDINARI BATXILLER / MATRÍCULA HONOR O PREMIO EXTRAORDINARIO BACHILLER
  
 FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
 ALTRES / OTROS
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
 
VICTIMES DE TERRORISME / VICTIMAS DE TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
       DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
     

 

 
 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
     FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 

 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades