CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
 
9
7
7
7
 

  TAXA PER INSCRIPCIÓ EN LA PROVA PER A PERSONES
MAJORS DE 20 ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL
TÍTOL DE BATXILLER
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
9056436
 
  TASA POR INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA PARA
PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS PARA LA
OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER


 
   A   
 
1   NÚM. D’AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / CP.
 

  
 
 
B
 
 
 
HA D'INGRESSAR LA QUANTITAT BAIX EXPRESSADA EN CONCEPTE DE / HA DE INGRESAR LA CANTIDAD BAJO EXPRESADA EN CONCEPTO DE:

 
 
INSCRIPCIÓ EN LA PROVA / INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA
 

 
TIPUS DE MATRÍCULA (OMPLIU AMB "SI") / TIPO DE MATRÍCULA (RELLENAR CON "SI"):

 
 
 
Ordinària / Ordinaria
 
 
 
Família nombrosa de categoria general (bonificació 50%) / Familia numerosa de categoría general (bonificación 50%)
 
 
 
Família nombrosa de categoria especial (exempció) / Familia numerosa de categoría especial (exención)
 
 
 
Discapacitat - grau minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 (bonificació 50%) / Discapacidad - grado minusvalía igual o superior al 33 por 100 (bonificación 50%)
 

 
 
 
 
 
 
C
 
     90   DATA PRESENTACIÓ
           FECHA PRESENTACIÓN
 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
    

 

 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
 
Ese justificant d’ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
 
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
93 BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94 DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 

 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).