CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
 
9
7
7
7
 

  TAXA PER INSCRIPCIÓ EN LA PROVA PER A PERSONES
MAJORS DE 20 ANYS PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL
TÍTOL DE BATXILLER
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
9056436
 
  TASA POR INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA PARA
PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS PARA LA
OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER


 
   A   
 
1   NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / N.º DE AUTOLIQUIDACIÓN
 
 
 
 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / N.º 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / CP.
 

  
 
 
B
 
 
 
HA D'INGRESSAR LA QUANTITAT BAIX EXPRESSADA EN CONCEPTE DE / HA DE INGRESAR LA CANTIDAD BAJO EXPRESADA EN CONCEPTO DE:

 
 
INSCRIPCIÓ EN LA PROVA / INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA
 

 
TIPUS DE MATRÍCULA (OMPLIU AMB "SI") / TIPO DE MATRÍCULA (RELLENAR CON "SI"):

 
 
 
Ordinària / Ordinaria
 
 
 
Família nombrosa de categoria general (bonificació 50%) / Familia numerosa de categoría general (bonificación 50%)
 
 
 
Família nombrosa de categoria especial (exempció) / Familia numerosa de categoría especial (exención)
 
 
 
Discapacitat - grau minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 (bonificació 50%) / Discapacidad - grado minusvalía igual o superior al 33 por 100 (bonificación 50%)
 

 
 
 
 
 
 
C
 
     90   DATA PRESENTACIÓ
           FECHA PRESENTACIÓN
 
 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
    

 

 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
 
Ese justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada
 
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
93 BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94 DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades