CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 

 
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
8
 

 


TAXA PER ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 046 
 CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 
 
 

 5   NIF / NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAO SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM. / NÚM. 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC. 
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE : LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas
Nº EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
   

 
 
 
 
 
Nº CRÈDITS/Nº PROCEDIMENTS
Nº CRÉDITOS/Nº PROCEDIMIENTOS
IMPORT /
IMPORTE
TOTAL /
TOTAL
 
 PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (Art. 69.5 LOE)
PRUEBA ESPECÍFICA PARA PERSONAS SIN REQUISITOS ACADÉMICOS (Art. 69.5 LOE)
 
 
PROVA ESPECÍFICA D'ACCES
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
 
 
PROVES D'APTITUD D'ACCES MÀSTERS EEAA
PRUEBAS DE APTITUD ACCESO MÁSTERS EEAA
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT ACADÈMIC PER INICI D'ESTUDIS EN UN CENTRE I TRASLLAT, EXPEDICIÓ CERTIFICATS ACADÈMICS / APERTURA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO POR INICIO DE ESTUDIOS EN UN CENTRO Y TRASLADO, EXPEDICIÓN CERTIFICADOS ACADÉMICOS
 
 
EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE TARGETES D'IDENTITAT D'ESTUDIANTS / EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD DE ESTUDIANTES
 
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
 
 
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
ALTRES / OTROS
 
VÍCTIMES TERRORISME / VÍCTIMAS TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
        DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  €

 

 
 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL.LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCàRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades