CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:
 

 
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
8
 

 


TAXA PER ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 046 
 CPR:
9056436
 
TASA POR ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 
 
 

 5   NIF / NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAO SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM. / NÚM. 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC. 
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE : LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas
Nº EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
   

 
 
 
 
 
Nº CRÈDITS/Nº PROCEDIMENTS
Nº CRÉDITOS/Nº PROCEDIMIENTOS
IMPORT /
IMPORTE
TOTAL /
TOTAL
 
 PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (Art. 69.5 LOE)
PRUEBA ESPECÍFICA PARA PERSONAS SIN REQUISITOS ACADÉMICOS (Art. 69.5 LOE)
 
 
PROVA ESPECÍFICA D'ACCES
PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO
 
 
PROVES D'APTITUD D'ACCES MÀSTERS EEAA
PRUEBAS DE APTITUD ACCESO MÁSTERS EEAA
 
 
OBERTURA D'EXPEDIENT ACADÈMIC PER INICI D'ESTUDIS EN UN CENTRE I TRASLLAT, EXPEDICIÓ CERTIFICATS ACADÈMICS / APERTURA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO POR INICIO DE ESTUDIOS EN UN CENTRO Y TRASLADO, EXPEDICIÓN CERTIFICADOS ACADÉMICOS
 
 
EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE TARGETES D'IDENTITAT D'ESTUDIANTS / EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD DE ESTUDIANTES
 
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
 
 
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
ALTRES / OTROS
 
VÍCTIMES TERRORISME / VÍCTIMAS TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
        DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  €

 

 
 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL.LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Este justificant d'ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o firma autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCàRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).