CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
 ÒRGAN GESTOR / ORGANO GESTOR:
 

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
9
 

 


TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I SECRETARIA -
ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
 046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y SECRETARÍA -
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 
 
 

 5   NIF / NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM. / NÚM. 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA.  / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
 NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
 
QUANTITAT
CANTIDAD
IMPORT /
IMPORTE
TOTAL /
TOTAL
    EXPEDICIÓ TÍTOL MÀSTER + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
   EXPEDICIÓN TÍTULO MÁSTER + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
    EXPEDICIÓ TÍTOL SUPERIOR + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
   EXPEDICIÓN TÍTULO SUPERIOR + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
    EXPEDICIÓ SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
   EXPEDICIÓN SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
    DUPLICAT DE TÍTOLS PER PÈRDUA O MODIFICACIÓ
   DUPLICADO DE TÍTULOS POR EXTRAVÍO O MODIFICACIÓN
    APERTURA D'EXPEDIENT ACADÈMIC I TRASLLAT
   APERTURA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO Y TRASLADO
   EXPEDICIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC
   EXPEDICIÓN CERTIFICADO ACADÉMICO
   EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE TARGETES D'IDENTITAT D'ESTUDIANTS
   EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD DE ESTUDIANTES
   TITOL SUPERIOR PER A ART DRAMÀTIC DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA ARTE DRAMÁTICO DE PLAN LOGSE
   CERTIFICAT ACADÈMIC. PLÀ LOGSE
   CERTIFICADO ACADÉMICO. PLAN LOGSE
   TITOL SUPERIOR PER A MÚSICA I DANÇA DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA MÚSICA Y DANZA DE PLAN LOGSE
   TITOL SUPERIOR PER A DISSENY I CERÀMICA DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA DISEÑO Y CERÁMICA DE PLAN LOGSE
 
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
 
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
ALTRES / OTROS
 
VÍCTIMES TERRORISME / VÍCTIMAS TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
        DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  

 

 
 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Este justificant d'ingrés no serà valid sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).