CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
 ÒRGAN GESTOR / ORGANO GESTOR:
 

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
9
 

 


TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I SECRETARIA -
ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
 046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y SECRETARÍA -
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 
 
 

 5   NIF / NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM. / NÚM. 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA.  / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
 NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
 
 
QUANTITAT
CANTIDAD
IMPORT /
IMPORTE
TOTAL /
TOTAL
 
 TÍTOL DE MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL + DUPLICAT DEL TÍTOL, A PETICIÓ DELS INTERESSATS I PER CAUSES IMPUTABLES A AQUESTS
TÍTULO MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO + DUPLICADO DEL TÍTULO, A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS
 
TÍTOL SUPERIOR D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL (L.O.E.) + DUPLICAT DEL TÍTOL, A PETICIÓ DELS INTERESSATS I PER CAUSES IMPUTABLES A AQUESTS
TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (L.O.E.) + DUPLICADO DEL TÍTULO, A PETICIÓN DE LOS INTERESADOS Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS
 
EXPEDICIÓ SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
EXPEDICIÓN SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
 
APERTURA D'EXPEDIENT ACADÈMIC I TRASLLAT
PERTURA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO Y TRASLADO
 
EXPEDICIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC
EXPEDICIÓN CERTIFICADO ACADÉMICO
 
EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE TARGETES D'IDENTITAT D'ESTUDIANTS
EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD DE ESTUDIANTES
 
TITOL SUPERIOR PER A ART DRAMÀTIC DE PLÀ LOGSE
TITULO SUPERIOR PARA ARTE DRAMÁTICO DE PLAN LOGSE
 
CERTIFICAT ACADÈMIC. PLÀ LOGSE
CERTIFICADO ACADÉMICO. PLAN LOGSE
 
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
 
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
ALTRES / OTROS
 
VÍCTIMES TERRORISME / VÍCTIMAS TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
        DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  

 

 
 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Este justificant d'ingrés no serà valid sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).