CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
 

 
 ÒRGAN GESTOR / ORGANO GESTOR:
 

   
   
 
CONCEPTE / CONCEPTO:
9
7
7
9
 

 


TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I SECRETARIA -
ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS
 
DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ
 
MODEL
MODELO
 
 046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y SECRETARÍA -
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
 
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN


 
A
 
 
 

 
 
 
 
 

 5   NIF / NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM. / NÚM. 
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA.  / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX / FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
 NºEXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
Legislació aplicable: Capítol V bis del Títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
 
 
 
 
QUANTITAT
CANTIDAD
IMPORT /
IMPORTE
TOTAL /
TOTAL
    EXPEDICIÓ TÍTOL MÀSTER + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
   EXPEDICIÓN TÍTULO MÁSTER + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
   EXPEDICIÓ TÍTOL GRAU EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS + SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL.
   EXPEDICIÓN TÍTULO GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES + SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO.
    EXPEDICIÓ SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL
   EXPEDICIÓN SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
    DUPLICAT DE TÍTOLS PER PÈRDUA O MODIFICACIÓ
   DUPLICADO DE TÍTULOS POR EXTRAVÍO O MODIFICACIÓN
    APERTURA D'EXPEDIENT ACADÈMIC I TRASLLAT
   APERTURA DE EXPEDIENTE ACADÉMICO Y TRASLADO
   EXPEDICIÓ CERTIFICAT ACADÈMIC
   EXPEDICIÓN CERTIFICADO ACADÉMICO
   EXPEDICIÓ O RENOVACIÓ DE TARGETES D'IDENTITAT D'ESTUDIANTS
   EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD DE ESTUDIANTES
   TITOL SUPERIOR PER A ART DRAMÀTIC DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA ARTE DRAMÁTICO DE PLAN LOGSE
   CERTIFICAT ACADÈMIC. PLÀ LOGSE
   CERTIFICADO ACADÉMICO. PLAN LOGSE
   TITOL SUPERIOR PER A MÚSICA I DANÇA DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA MÚSICA Y DANZA DE PLAN LOGSE
   TITOL SUPERIOR PER A DISSENY I CERÀMICA DE PLÀ LOGSE
   TITULO SUPERIOR PARA DISEÑO Y CERÁMICA DE PLAN LOGSE
 
 
EXEMPCIONS / EXENCIONES
 
BONIFICACIONS / BONIFICACIONES
FAMILIA NOMBROSA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 
FAMILIA NOMBROSA GENERAL / FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 
DISCAPACITATS / DISCAPACITADOS
 
ALTRES / OTROS
 
VÍCTIMES TERRORISME / VÍCTIMAS TERRORISMO
 
 
ALTRES / OTROS
 
 
 
 
C
 
        DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  

 

 
 
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Este justificant d'ingrés no serà valid sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: http://www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades