CIF: S4611001-A
 
CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

    
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
0
 
Informes para autorización
Otras, Grupo I


TAXA PER SERVEIS SANITARIS
GRUP I. ESTUDIS I INFORMES PREVIS A L'AUTORITZACIÓ D'OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ O REFORMA (SEMPRE QUE
SIGUEN NECESSARIS, EN VIRTUT DE NORMA LEGAL O REGLAMENTÀRIA, PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ SANITÀRIA
DE FUNCIONAMENT O INSCRIPCIÓ EN ALGUN REGISTRE SANITARI D'AQUESTES OBRES)
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS
GRUPO I. ESTUDIOS E INFORMES PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN O REFORMA (SIEMPRE QUE
SEAN NECESARIOS, EN VIRTUD DE FORMA LEGAL O REGLAMENTARIA, PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA
  DE FUNCIONAMIENTO O INSCRIPCIÓN EN ALGÚN REGISTRO SANITARIO DE DICHAS OBRAS)


 
A
 
 
      1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
      2 DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN
 


 5    NIF / NIF 
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
LEGISLACIÓN APLICABLE
   DECRETO LEGISTATIVO 1/2005, DE 25 DE FEBRERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, Título VI, arts. 179, 180 y 181 (grupo I)
 LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
 
 
NÚM. EXPEDIENT
Nº EXPEDIENTE
 
SERVICI
SERVICIO
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
 
 TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
   
 
 C 
PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades