CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
1
     
Inspección de locales


TAXA PER SERVEIS SANITARIS
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS


 
A
 
 
      1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
      2   DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN
 
 


  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
  

  7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC / ESC 
 
 12 PIS / PISO
 
 13 PTA / PTA
 

 14    TELÈFON / TELÉFONO
 
 15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP / C.P. 
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE :
LEGISLACIÓN APLICABLE
 Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de Febrero, del Consell de la Generalitat, Título VI, Capítulo III, arts. 179, 180 y 181 (grupo II)
  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 
 
 
Comprobación e inspección de las condiciones higiénico-sanitarias de locales
y establecimientos, incluidas sus instalaciones, destinadas a:
Importe
Tarifa 1.
 
 
Tarifa 2.
 
 
Tarifa 3.
 
 
Tarifa 4.
 
 
 
 
 
     
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
 
    TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
  
           
 
 C 
PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN 
     
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.

 
     Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
       
 
 
       
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).