CIF: S4611001-A
 
CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

    
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
2
 
Policía funeraria


TAXA PER SERVEIS SANITARIS
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS


 
A
 
 
      1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
      2 DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN


 5 NIF / NIF 
 
 6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV 
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11    ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE:
LEGISLACIÓN APLICABLE
   DECRETO LEGISTATIVO 1/2005, DE 25 DE FEBRERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, Título VI, arts. 179, 180 y 181 (grupo III)
 LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
 
 
NÚM. EXPEDIENT
Nº EXPEDIENTE
 
SERVICI
SERVICIO
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
 
 TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
   
 
 C 
  PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).