CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
4
 
Otras actuaciones administrativas


TAXA PER SERVEIS SANITARIS.
ALTRES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS.
OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS


 
A
 
 
    1    Nº DE AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN       

 
 
 
      2   DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN
     


 5 NIF / NIF 
 
 6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9 NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  15 FAX / FAX
 
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE / LEGISLACIÓN APLICABLE:
 
 
    Decreto Legislativo 1/2005 de 25 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana
    LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA
 
  
 
NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
   
SERVEI
SERVICIO
   
IMPORTE UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Expedició de certificats
1. Expedición de certificados
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Compulsa de documents
2. Compulsa de documentos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diligenciament i segellament de llibres
3. Diligenciado y sellado de libros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Emissió de duplicats d'autoritzacions
4. Emisión de duplicados de autorizaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Pràctica d'exàmens de salut (incloent-hi expedició de certificat corresponent, però no l'imprés), anàlisis i proves radiogràfiques o exploracions especials
5.Práctica de exámenes de salud (incluyendo expedición de certificado correspondiente, pero no el impreso) análisis y pruebas radiográficas o exploraciones especiales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Inscripció de societats medicofarmacèutiques que exercisquen les activitats exclusivament a la Comunitat Valenciana
6.Inscripción de sociedades médico-farmaceúticas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la Comunidad Valenciana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Emissió d'informes que requerisquen estudi o exàmens de projectes i expedients tramitats a petició de part, excepte els compresos en els epígrafs 5 i 6 anteriors.
7.Emisión de informes que requieran estudio o exámenes de proyectos y expedientes tramitados a petición de parte, salvo los comprendidos en los epígrafes 5 y 6 anteriores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Emissió d'informes previs sobre instal·lacions industrials i establiments alimentaris, quan aquests siguen requerits per a l'autorització i funcionament
8. Emisión de informes previos sobre instalaciones industriales y establecimientos alimentarios, cuando los mismos sean requeridos para la autorización y funcionamiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Expedició de certificats de disponibilitat de cambra hiperbàrica per a l'exercici d'activitats subaquàtiq
9 Expedición de certificados de disponibilidad de cámara hiperbárica para el ejercicio de actividades subacuáticas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS OBSERVACIONES
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR  
    €  
 
 C 
    PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN  
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Aquest justificant d'ingrés no tindrá validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades