CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
5
 
Laboratorios, industrias
farmacéuticas y otros


TAXA PER SERVEIS SANITARIS.
LABORATORIS, INDÚSTRIES FARMACÈUTIQUES I ALTRES
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
 9056436
 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS.
LABORATORIOS, INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y OTROS


   
A
 1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 

 2 DATA EMISSIÓ  / FECHA EMISIÓN    

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
        LEGISLACIÓ APLICABLE/ LEGISLACIÓN APLICABLE: DECRETO LEGISLATIVO 1/2005 de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana
LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA
 
 
 
    NÚM.EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
 
 
SERVEI
SERVICIO
 
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
1.
 
1.
Autorització, inscripció i inspecció de laboratoris que fan estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i els seus productes.
Autorización, inscripción, comprobación e inspección de laboratorios que hacen estudios no clínicos sobre medicamentos o productos cosméticos y sus productos:
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Inscripciò en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones practiques de laboratori (BPL) y visita de preinscripció
1.1. Inscripción en el registro de laboratorios incluidos en el programa de verificación del cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y visita de preinscripción

 
 
1.2. Inspecció i comprovació del laboratori y els seus productes
1.2. Inspección y comprobación del laboratorio y sus productos

 
 
1.3. Autorització de laboratoris farmecèutics que fabriquen medicaments a base d'extractes al·lergènics individualitzats
1.3. Autorización de laboratorios farmacéuticos que fabrican medicamentos a base de extractos alergénicos individualizados

 
2.
2.
Inspecció i control de la indústria farmacéutica.
Inspección y control de la industria farmacéutica.
 
 
 
 
 
2.1. Inspecció del laboratori farmacèutic
2.1. Inspección del laboratorio farmacéutico

 
 
        En el cas de laboratoris de medicaments a base d'espècies vegetals medicinals
        En el caso de laboratorios de medicamentos a base de especies vegetales medicinales

 
 
2.2. Presa de mostres.
2.2. Toma de muestras

 
 
2.3. Expedició d'un certificat de compliment de les normes de fabricaciò correcta de medicaments.
2.3. Expedición de un certificado de cumplimiento de las normas de fabricación correcta de medicamentos

 
 
2.4. Expedició de certificats d'altres tipus.
2.4. Expedición de otro tipo de certificados

 
3.
3.
Inspecció i control d'industries de productes cosmètics, similars i afins.
Inspección y control de industrias de productos cosméticos, similares y afines
 
 
 
 
 
3.1. Inspecció de la indústria
3.1. Inspección de la industria.

 
 
3.2. Presa de mostres
3.2. Toma de muestras

 
 
3.3. Expedició del certificat de compliment de les normes de correcta fabricació i/o sistema de garantía de qualitat d'aquests productes
3.3. Expedición del certificado de cumplimiento de las normas de correcta fabricación y/o sistema de garantía de calidad de estos productos

 
 
3.4. Expedició de certificats d'altres tipus.
3.4. Expedición de otro tipo de certificados

 
4.
 
4.
Serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització d'estudis postautorització observacionals prospectius de medicaments d'ús humà.
Servicios de tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de estudios postautorización observacionales prospectivos de medicamentos de uso humano
 
 
 
 
 
 
 
 
   OBSERVACIONS / OBSERVACIONES
   TOTAL A INGRESSAR /TOTAL A INGRESAR
   €
C
  PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades