CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
5
 
Laboratorios, industrias
farmacéuticas y otros


TAXA PER SERVEIS SANITARIS
 
MODEL
MODELO
046
CPR: 
 9056436
 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS


   
A
 1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 

 2 DATA EMISSIÓ  / FECHA EMISIÓN    

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
        LEGISLACIÓ APLICABLE/ LEGISLACIÓN APLICABLE: DECRETO LEGISLATIVO 1/2005 de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana
LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA
 
 
 
    NÚM.EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
 
 
SERVEI
SERVICIO
 
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
1.
 
1.
Autorització, inscripció i inspecció de laboratoris que fan estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i els seus productes.
Autorización, inscripción, comprobación e inspección de laboratorios que hacen estudios no clínicos sobre medicamentos o productos cosméticos y sus productos:
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Inscripciò en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones practiques de laboratori (BPL) y visita de preinscripció
1.1. Inscripción en el registro de laboratorios incluidos en el programa de verificación del cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio (BPL) y visita de preinscripción

 
 
1.2. Inspecció i comprovació del laboratori y els seus productes
1.2. Inspección y comprobación del laboratorio y sus productos

 
 
1.3. Autorització de laboratoris farmecèutics que fabriquen medicaments a base d'extractes al·lergènics individualitzats
1.3. Autorización de laboratorios farmacéuticos que fabrican medicamentos a base de extractos alergénicos individualizados

 
2.
2.
Inspecció i control de la indústria farmacéutica.
Inspección y control de la industria farmacéutica.
 
 
 
 
 
2.1. Inspecció del laboratori farmacèutic
2.1. Inspección del laboratorio farmacéutico

 
 
        En el cas de laboratoris de medicaments a base d'espècies vegetals medicinals
        En el caso de laboratorios de medicamentos a base de especies vegetales medicinales

 
 
2.2. Presa de mostres.
2.2. Toma de muestras

 
 
2.3. Expedició d'un certificat de compliment de les normes de fabricaciò correcta de medicaments.
2.3. Expedición de un certificado de cumplimiento de las normas de fabricación correcta de medicamentos

 
 
2.4. Expedició de certificats d'altres tipus.
2.4. Expedición de otro tipo de certificados

 
3.
3.
Inspecció i control d'industries de productes cosmètics, similars i afins.
Inspección y control de industrias de productos cosméticos, similares y afines
 
 
 
 
 
3.1. Inspecció de la indústria
3.1. Inspección de la industria.

 
 
3.2. Presa de mostres
3.2. Toma de muestras

 
 
3.3. Expedició del certificat de compliment de les normes de correcta fabricació i/o sistema de garantía de qualitat d'aquests productes
3.3. Expedición del certificado de cumplimiento de las normas de correcta fabricación y/o sistema de garantía de calidad de estos productos

 
 
3.4. Expedició de certificats d'altres tipus.
3.4. Expedición de otro tipo de certificados

 
4.
 
4.
Serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització d'estudis postautorització observacionals prospectius de medicaments d'ús humà.
Servicios de tramitación y resolución de las solicitudes de autorización de estudios postautorización observacionales prospectivos de medicamentos de uso humano
 
 
 
 
 
 
 
 
   OBSERVACIONS / OBSERVACIONES
   TOTAL A INGRESSAR /TOTAL A INGRESAR
   €
C
  PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).