CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ORGANO GESTOR


     
 
CONCEPTE / CONCEPTO
 
9
7
8
6
 
Servicios Inherentes a productos sanitarios

 
TAXA PER SERVEIS  SANITARIS.
SERVEIS INHERENTS A PRODUCTES SANITARIS
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
     
     
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS.
SERVICIOS INHERENTES A PRODUCTOS SANITARIOS


   
A
   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 


   NIF / NIF
 
   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
   NÚM. / NÚM.
 
   LLETRA / LETRA
 
   ESC. / ESC.
 
   PIS / PISO
 
   PTA. / PTA.
 

   TELÈFON / TELÉFONO
 
   FAX /  FAX
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
   CP / C.P. 
 

  
   
B
    LEGISLACIÓ APLICABLE/ LEGISLACIÓN APLICABLE:
   
Ley de Tasas de la Comunidad Valenciana aprobada por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero
LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA

 
 
 
NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
     
 
SERVEI /SERVICIO
 
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
          UNITATS
          UNIDADES
TOTAL
1.
Actuacions inspectores individualitzades a petició de part, llevat dels casos de denuncia o a petició d'una associació d'usuaris o de consumidors representativa.
 
    
1.
Actuaciones inspectoras individualizadas a petición de parte, salvo en los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o de consumidores representativa.
 
2.
Procediment d'expedició de certificacions i de resolucions de reconeixement oficial de l'experiència profesional en activitats de venda, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.
 
   
2.
Procedimiento de expedición de certificaciones y de resoluciones de reconocimiento oficial de la experiencia profesional en actividades de venta, con adaptación individualizada, de productos ortoprotésicos y audioprotésicos.
 
3.
Procediment d'atorgament de llicència previa a l'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació "a mida" i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.
 
 
 
 
3.
Procedimiento de otorgamiento de licencia previa a la apertura y funcionamiento de establecimientos de óptica, de fabricación "a medida" y de venta al público, con adaptación individualizada, de productos sanitarios.
 
 
3.1. Establiments d'òptica
 
   
 
3.1. Establecimientos de óptica.
 
 
3.2. Establiments de fabricació "a mida".
 
   
 
3.2. Establecimientos de fabricación «a medida»
 
 
3.4. Establiments de venda al públic, amb adaptació individualitzada.
 
   
 
3.4. Establecimientos de venta al público, con adaptación individualizada.
 
4.
Procediment de modificació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments d'òptica, de fabricació "a mida" i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris inherents a variacions estructurals en els seus locals o a trasllats de domicili:
 
 
 
 
4.
Procedimiento de modificación de la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos de óptica, de fabricación "a medida" y de venta al público, con adaptación individualizada, de productos sanitarios inherentes a variaciones estructurales en sus locales o a traslados de domicilio.
 
 
4.1. Establiments d¿òptica
 
   
 
4.1. Establecimientos de óptica.
 
 
4.2. Establiments de fabricació "a mida".
 
   
 
4.2. Establecimientos de fabricación «a medida».
 
 
4.4. Establiments de venda al públic, amb adaptació individualitzada.
 
   
 
4.4. Establecimientos de venta al público, con adaptación individualizada.
 
5.
Procediment de revalidació de la llicència d'obertura i funcionament d'establiments de fabricació "a mida" i de venda al públic, amb adaptació individualitzada, de productes sanitaris.
 
 
 
 
5.
Procedimiento de revalidación de la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos de fabricación "a medida" y de venta al público, con adaptación individualizada, de productos sanitarios.
 
 
5.1. Establiments de fabricació "a mida".
 
   
 
5.1. Establecimientos de fabricación «a medida».
 
 
5.3. Establiments de venda al públic, amb adaptació individualitzada.
 
   
 
5.3 Establecimientos de venta al público, con adaptación individualizada.
 
6.
Actuació en el procediment d'autorització previa per a la difusió pública a través de qualsevol mitjà, de missatges publicitaris relacionats amb els productes sanitaris.
 
   
6.
Actuación en el procedimiento de autorización previa para la difusión pública a través de cualquier medio, de mensajes publicitarios relacionados con los productos sanitarios.
 

 
C
 
      DATA PRESENTACIÓ
       FECHA PRESENTACIÓN

 
 
      TOTAL A INGRESSAR /TOTAL A INGRESAR
 
 
 
 


 

      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrá validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
     BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
     DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
     IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 


   

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades