CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

     
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
8
9
 
Otras actuaciones administrativas


TAXA PER ALTRES ACTUACIONS
ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SANITAT.
BIOCIDES
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR OTRAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD.
BIOCIDAS


 
A
 
 
    1    Nº DE AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN       

 
 
 
 

 5 NIF / NIF 
 
 6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9 NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC / ESC
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA / PTA
 

  14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  20 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP / C.P.
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE / LEGISLACIÓN APLICABLE:
 
 
    Decreto Legislativo 1/2005 de 25 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana
    LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA
 
  
 
NÚM. EXPEDIENT / Nº EXPEDIENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
   
SERVEI
SERVICIO
   
IMPORTE UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITATS
UNIDADES
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Actuacions administratives relatives a entitats amb activitats relacionades amb la comercialització i l'ús de productes biocides
1. Actuaciones administrativas relativas a entidades con actividades relacionadas con la comercialización y el uso de productos biocidas
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Sol·licitud d'inscripció, modificació, cancel·lació de la inscripció en el ROESB per a establiments i serveis biocides a la Comunitat Valenciana:
1.1. Solicitud de inscripción, modificación, cancelación de la inscripción en el ROESB para establecimientos y servicios biocidas en la Comunitat Valenciana:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Sol·licitud d'inscripció: Revisió de la instància normalitzada i documentació preceptiva, gestió de l'expedient en els centres de Salut Pública i la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i emissió del document de resolució d'inscripció, controls oficials in situ i de manera indirecta (Seguretat Alimentària i Sanitat Ambiental).
1.1.1. Solicitud de inscripción: Revisión de la instancia normalizada y documentación preceptiva, gestión del expediente en los Centros de Salud Pública y la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y emisión del documento de Resolución de inscripción, controles oficiales in situ y de forma indirecta (Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental).
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Sol·licitud de modificacions per canvi de titularitat i/o canvi de la denominació de l'entitat (nom comercial) i/o canvi d'adreça social i/o canvi de la descripció de l'activitat i/o canvi en la mena de biocides i/o canvi en la classificació dels biocides i/o canvi del responsable tècnic. Revisió de la instància normalitzada i documentació preceptiva, gestió de l'expedient en els centres de Salut Pública i la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i emissió del document d'autorització.
1.1.2. Solicitud de modificaciones por cambio de titularidad y/o cambio de la denominación de la entidad (nombre comercial) y/o cambio de dirección social y/o cambio de la descripción de la actividad y/o cambio en el tipo de biocidas y/o cambio en la clasificación de los biocidas y/o cambio del responsable técnico: Revisión de la instancia normalizada y documentación preceptiva, gestión del expediente en los Centros de Salud Pública y la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y emisión del documento de autorización.
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Comunicació d'inici d'activitat de serveis biocides inscrits en el ROESB d'una altra comunitat autònoma que vulguen desenvolupar la seua activitat a la Comunitat Valenciana i modificació de les condicions de la comunicació inicial. Revisió de la instància normalitzada i documentació preceptiva, gestió de l'expedient en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i emissió del document de conformitat.
1.2 Comunicación de inicio de actividad de servicios biocidas inscritos en el ROESB de otra Comunidad autónoma que quieran desarrollar su actividad en la Comunitat Valenciana y modificación de las condiciones de la comunicación inicial: Revisión de la instancia normalizada y documentación preceptiva, gestión del expediente en la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y emisión del documento de conformidad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS OBSERVACIONES
 
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR  
    €  
 
 C 
    PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN  
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
Aquest justificant d'ingrés no tindrá validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades