CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
9
0
 
_______


TAXA PER ORDENACIÓ I DEFENSA D' INDÚSTRIES
  AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR ORDENACIÓN Y DEFENSA DE INDUSTRIAS
  AGRARIAS Y ALIMENTARIAS


   
A
  1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 

 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
   LEGISLACIÓ APLICABLE: Tít. VIII. Cap. I. Arts. 203 a 206 Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell (text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat)
   LEGISLACIÓN APLICABLE: Tít. VIII. Cap. I. Arts. 203 a 206 Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell (texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat)
 
 
 
 
 
 
Inversió (euros) / Inversión  (euros)
Estrat / Estrato
 
 
Fins / Hasta 120.202,42 €
A
 
A l'efecte de l'aplicació de les tarifes, els expedients es classifiquen, atenent el seu volum d'inversió, en els estrats següents:
De 120.202,43 € a 601.012,10 €
B
 
A efectos de la aplicación de las tarifas, los expedientes se clasifican, atendiendo a su volumen de inversión, en los siguientes estratos:
De 601.012,11 € a 3.005.060,52 €
C
 
 
Més de / Más de 3.005.060,52 €
D
 
Conceptos
Tarifa
Quantitat / Cantidad
Subtotal (Euros)
1. Expedients d'inscripció en el Registre d'Indústries Alimentàries (RIA) / Expedientes de inscripción en el Registro de Industrias Alimentarias (RIA)
 
 
 
     1.1. D'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinària
 
 
 
            De instalación de nuevas industrias, ampliación o traslado de las existentes y sustitución de maquinaria
 
 
 
 
 

 
 
1.2. De canvi de titularitat (venda o arrendament) o de raó social (qualsevol estrat) / De cambio de titularidad (venta o arrendamiento) o de razón social (cualquier estrato)

43,85 €
 
 
 
 
2. Expedients d'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària
 
 
 
     Expedientes de inspección, comprobación y control del cumplimiento de la legislación vigente en materia de sanidad alimentaria
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inscripció en el Registre d'envasadors i embotelladors de vi i begudes alcohòliques
 
     Inscripción en el Registro de envasadores y embotelladores de vino y bebidas alcohólicas
 
 
 
3.1. Per nova instal·lació / Por nueva instalación
28,62 € cada una
3.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses, individuals o societàries
14,91 € cada una
        Por cambio de titularidad (venta o arrendamiento) o de la razón social de las empresas, individuales o societarias
 
 
 
3.3. Per renovació de la inscripció  / Por renovación de la inscripción
6,57 € cada una
 
 
 
 
4. Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola  / Expedición y visado de cualquiera de los libros exigibles al sector vitivinícola
29,14 €
 
 
 
 
5. Inscripció en el Registre d'envasadors d'olis vegetals / Inscripción en el Registro de envasadores de aceites vegetales
 
 
 
     5.1. Per nova instal·lació / Por nueva instalación
28,62 € cada una
     5.2. Per canvi de titularitat (venda o arrendament) o de la raó social de les empreses
14,91 € cada una
            Por cambio de titularidad (venta o arrendamiento) o de la razón social de las empresas
 
 
 
 
 
 
 
6. Inscripció en el Registre d'Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana / Inscripción en el Registro de Alimentación Animal de la Comunitat Valenciana
30,30 €
 
 
C
 
      90 DATA PRESENTACIÓ
         FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 

 

 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).