CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
9
4
 
_______


TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES DE PESCA
RECREATIVA, ESPARAVELL I MARISQUEIG
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA
RECREATIVA, ESPARAVEL Y MARISQUEO


 
A
  1  NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / NÚM. DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 

 5   CIF - NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C.-PL.-AV. / CL.-PL.-AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas
 
NÚM. EXPEDIENT
NÚM. EXPEDIENTE
 
 
 

CONCEPTE / CONCEPTO
TARIFA (import unitari)
TARIFA (importe unitario)
Unitats cotització
Unidades cotización
TOTAL (euros)
Llicència de pesca amb rall i marisqueig
 
 
 
Licencia de pesca con esparavel y marisqueo
  €
 
 
 
 
Llicència de pesca marítima recreativa des de terra
 
 
 
Licencia de pesca marítima recreativa desde tierra
 
 
 
(Validesa 1 any / validez 1 año):
  €
(Validesa 2 anys / validez 2 años):
  €
(Validesa 3 anys / validez 3 años):
  €
(Validesa 4 anys / validez 4 años):
  €
(Validesa 5 anys / validez 5 años)
  €
 
 
 
 
Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys)
 
 
 
Licencia de pesca marítima recreativa submarina (validez 2 años)
  €
 
 
 
 
Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació
 
 
 
Licencia para embarcación de pesca marítima de recreo
 
 
 
(Validesa 2 anys / validez 2 años):
  €
(Validesa 3 anys / validez 3 años):
  €
(Validesa 4 anys / validez 4 años):
  €
(Validesa 5 anys / validez 5 años):
  €
Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació
Licencia para embarcación comercial de pesca marítima de recreo
 
 
 
 
  €
 
 
 
 
Expedició de duplicats / Expedición de duplicados
  €
 
C
 
   90 DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
            A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES:
BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
    Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
 94  DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
 95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).