CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
9
4
 
_______


TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES DE PESCA
RECREATIVA, ESPARAVELL I MARISQUEIG
 
MODEL
MODELO
046
CPR:
9056436
 
TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA
RECREATIVA, ESPARAVEL Y MARISQUEO


 
A
  1  NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ / NÚM. DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 

 5   CIF - NIF
 
 6   COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7   C.-PL.-AV. / CL.-PL.-AV.
 
 8   NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9   NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC.
 
 12  PIS / PISO
 
  13  PTA
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18  CP
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas
 
NÚM. EXPEDIENT
NÚM. EXPEDIENTE
 
 
 

CONCEPTE / CONCEPTO
TARIFA (import unitari)
TARIFA (importe unitario)
Unitats cotització
Unidades cotización
TOTAL (euros)
Llicència de pesca amb rall i marisqueig
 
 
 
Licencia de pesca con esparavel y marisqueo
  €
 
 
 
 
Llicència de pesca marítima recreativa des de terra
 
 
 
Licencia de pesca marítima recreativa desde tierra
 
 
 
(Validesa 1 any / validez 1 año):
  €
(Validesa 2 anys / validez 2 años):
  €
(Validesa 3 anys / validez 3 años):
  €
(Validesa 4 anys / validez 4 años):
  €
(Validesa 5 anys / validez 5 años)
  €
 
 
 
 
Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys)
 
 
 
Licencia de pesca marítima recreativa submarina (validez 2 años)
  €
 
 
 
 
Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació
 
 
 
Licencia para embarcación de pesca marítima de recreo
 
 
 
(Validesa 2 anys / validez 2 años):
  €
(Validesa 3 anys / validez 3 años):
  €
(Validesa 4 anys / validez 4 años):
  €
(Validesa 5 anys / validez 5 años):
  €
Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació
Licencia para embarcación comercial de pesca marítima de recreo
 
 
 
 
  €
 
 
 
 
Expedició de duplicats / Expedición de duplicados
  €
 
C
 
   90 DATA PRESENTACIÓ
          FECHA PRESENTACIÓN

 
 
            A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
  

 

 
 
 
EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES:
BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS:
BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
    Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
    A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 93  BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL
 94  DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
 95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom del tractament: Gestió econòmica i pressupostària. Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura. Finalitat del tractament: Gestió d'expedients de despeses derivades de l'execució del pressupost i de caixa fixa, expedients derivats de la gestió d'informació tributària i de la seguretat social, gestió comptable de despeses i ingressos i pagament de procediments d'expropiació forçosa. Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/proc19970 Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Nombre del tratamiento: Gestión económica y presupuestaria. Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de agricultura. Finalidad del tratamiento: Gestión de expedientes de gastos derivados de la ejecución del presupuesto y de caja fija, expedientes derivados de la  gestión de información tributaria y de la seguridad social, gestión contable de gastos e ingresos y pago de procedimientos de expropiación forzosa. Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/proc19970 Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments