CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
9
5
 
_______


TAXA PER SERVICIS ADMINISTRATIUS
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


   
A
  1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 

 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
   LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
   LEY 20/2017, de 28 de dIciembre, de la Generalitat, de tasas
 
 
 
 
Conceptes
Conceptos
Tarifa (import unitari)
Tarifa(importe
unitario)
Unitat
cotització
Unidades
cotización
Total (euros)
 
 
 
 
 
 
Pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO)
Práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO)
7,00 €
 
 
 
 
 
 
Expedició duplicats de llibres oficials
Expedición duplicados de libros oficiales
15,00 €
 
 
 
 
 
 
Expedició de certificats que necessiten de la busca d'antecedents i la resta de tràmits que necessiten d'informes, consultes o busca de documents en arxius oficials
Expedición de certificados que precisen de la búsqueda de antecedentes y demás trámites que precisen de informes, consultas o búsqueda de documentos en archivos oficiales
8,00 €
 
 
 
 
 
 
Expedició de duplicats de la resta de documents administratius
Expedición de duplicados del resto de documentos administrativos
6,00 €
 
 
 
 
 
 
Diligenciament i segellament de llibres oficials en l'àmbit del Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT)
Diligenciado y sellado de libros oficiales en el ámbito del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)
5,00 €
 
 
 
 
 
 
Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vinícola
Expedición y visado de cualquiera de los libros de registro exigibles al sector vinícola
30,00 €
 
 
 
C
 
      90 DATA PRESENTACIÓ
         FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).