CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
7
9
5
 
_______


TAXA PER SERVICIS ADMINISTRATIUS
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


   
A
  1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 

 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  15   FAX /  FAX
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

 
   
B
   LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
   LEY 20/2017, de 28 de dIciembre, de la Generalitat, de tasas
 
 
 
 
Conceptes
Conceptos
Tarifa (import unitari)
Tarifa(importe
unitario)
Unitat
cotització
Unidades
cotización
Total (euros)
 
 
 
 
 
 
Pràctica d'inscripcions en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO)
Práctica de inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO)
7,13 €
 
 
 
 
 
 
Expedició duplicats de llibres oficials
Expedición duplicados de libros oficiales
15,29 €
 
 
 
 
 
 
Expedició de certificats que necessiten de la busca d'antecedents i la resta de tràmits que necessiten d'informes, consultes o busca de documents en arxius oficials
Expedición de certificados que precisen de la búsqueda de antecedentes y demás trámites que precisen de informes, consultas o búsqueda de documentos en archivos oficiales
8,15 €
 
 
 
 
 
 
Expedició de duplicats de la resta de documents administratius
Expedición de duplicados del resto de documentos administrativos
6,11 €
 
 
 
 
 
 
Diligenciament i segellament de llibres oficials en l'àmbit del Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT)
Diligenciado y sellado de libros oficiales en el ámbito del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)
5,10 €
 
 
 
 
 
 
Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vinícola
Expedición y visado de cualquiera de los libros de registro exigibles al sector vinícola
30,57 €
 
 
 
C
 
      90 DATA PRESENTACIÓ
         FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 

 

 
 
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
      FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: {ENTIDADES_COLABORADORAS_VAL}
ENTIDADES COLABORADORAS: {ENTIDADES_COLABORADORAS_CAS}
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Nom del tractament: Gestió econòmica i pressupostària. Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura. Finalitat del tractament: Gestió d'expedients de despeses derivades de l'execució del pressupost i de caixa fixa, expedients derivats de la gestió d'informació tributària i de la seguretat social, gestió comptable de despeses i ingressos i pagament de procediments d'expropiació forçosa. Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/proc19970 Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Nombre del tratamiento: Gestión económica y presupuestaria. Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de agricultura. Finalidad del tratamiento: Gestión de expedientes de gastos derivados de la ejecución del presupuesto y de caja fija, expedientes derivados de la  gestión de información tributaria y de la seguridad social, gestión contable de gastos e ingresos y pago de procedimientos de expropiación forzosa. Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/proc19970 Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments