CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

    
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
0
7
 
-------------------------------------


TAXA PER SERVICIS TÈCNICS
COMERÇ I CONSUM
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
TASA POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMERCIO Y CONSUMO


 
A
 
 
 1 Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
 

 5 NIF / NIF 
 
 6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
 
 8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9 NÚM. / NÚM. 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC./ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA./PTA.
 

  14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  15 FAX / FAX
 
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP/ C.P.
 

 
 
 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE : 
LEGISLACIÓN APLICABLE
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
C
 
     90   DATA PRESENTACIÓ
           FECHA PRESENTACIÓN
 
 
 
    A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
    

 

 
 
     EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
     FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).