CIF:S4611001A
 
CODI TERRITORIAL / CÓDIGO TERRITORIAL
     
 
En cas de dubte, consulteu al centre gestor per obtindre el codi territorial / En caso de duda, consulte al centro gestor para obtener su código territorial

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
     

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
1
6
 
 
 


 
REEMBORSAMENT DE DESPESES PER ANUNCIS DE CONTRACTACIÓ
 
 
MODEL
MODELO
   
046
 
CPR:
     
     
 
REEMBOLSO DE GASTOS POR ANUNCIOS DE CONTRATACIÓN
 


                               
A
 
 
   1   NÚM D'AUTOLIQUIDACIÓ / Nº DE AUTOLIQUIDACIÓN

 
 
 
 

 5  NIF
 
 6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7 Cr. -Pl. -Av.
 
 8  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9  NÚM.  
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC.
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA.
 

  14 TELÈFON / TELÉFONO
 
  15 FAX
 
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP
 

 
                             
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nº expedient de contratació / Nº expediente de contratación
 
2. Objecte del contracte / Objeto del contrato
 
3. Empresa adjudicàtaria / Empresa adjudicataria :
 
 
Nom o raó social / Nombre o razón social :
 
 
NIF/CIF:
 
 
4. Diari Oficial en que es publicà l'anunci de licitació cuya despesa es repercute al adjudicatari /
    Diario Oficial en que se publicó el anuncio de licitación cuyo gasto se repercute al adjudicatario:
 
 
Nombre del Diari Oficial /
Número del Diario Oficial:
 
Data del Diari Oficial /
Fecha del Diario Oficial
 
5. Despeses de publicació del anunci / Gastos de publicación del anuncio:
 
6. Percentaje de participació del adjudicatari en les despeses de publicació del anunci /
    Porcentaje de participación del adjudicatario en los gastos de publicación del anuncio:
 
 
                                                                     
C
 
   90
DATA DE PRESENTACIÓ
FECHA DE PRESENTACIÓN

 
   
 
 
   
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 

 

 

  
    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
                             
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   (El justificant d’ingrés no serà vàlid sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
     A EMPLENAR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA D'INGRÉS / FECHA DE INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                   
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).