CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
2
4
 
 
 


TAXES PER SERVICIS  ADMINISTRATIUS
 MODEL
MODELO
 
046
 
 CPR: 9056436
TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 
 A 
 
 
 
 
 
 
 

 NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. PL. AV. / CL. PL. AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM. /
 
  LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PORTA / PUERTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   FAX
 
  MUNICIPI / MUNICIPIO
 
   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP
 

  
 
   
B
       
    CONCEPTE
    CONCEPTO
 
  
 
    TOTAL QUE CAL INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C 
     
 
       DATA DE PRESENTACIÓ
DIA   
MES   
ANY   
       FECHA DE PRESENTACIÓN
DÍA   
MES   
AÑO   

       EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
       
 
 D 
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrá validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     S'HA D'OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).