CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
   CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
2
4
 
 
 


TAXES PER SERVICIS  ADMINISTRATIUS
 MODEL
MODELO
 
046
 
 CPR: 9056436
TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 
 A 
 
 
 
 
 
 
 

 NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. PL. AV. / CL. PL. AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM. /
 
  LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PORTA / PUERTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   FAX
 
  MUNICIPI / MUNICIPIO
 
   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP
 

  
 
   
B
       
    CONCEPTE
    CONCEPTO
 
  
 
    TOTAL QUE CAL INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C 
     
 
       DATA DE PRESENTACIÓ
DIA   
MES   
ANY   
       FECHA DE PRESENTACIÓN
DÍA   
MES   
AÑO   

       EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
       FIRMAT / FIRMADO
       
 
 D 
 
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrá validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     S'HA D'OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per este òrgan administratiu, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la sol·licitud que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada d'este òrgan administratiu. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por este órgano adminsitrativo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de este órgano administrativo. Asimismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos.