CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
  
   
    CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
2
6
 
 
TAXES PEL SERVICI DE CONTROL DE
QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
TASAS POR EL SERVICIO CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
 
 A 
 
 
  1    AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN
 
 

  5    NIF / NIF
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
  8  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
  9    NÚM. / NÚM.
 10   LLETRA / LETRA
 11   ESC. / ESC.
 12   PIS / PISO
  13   PTA. / PTA.

  14   TELÈFON / TELÉFONO
  15   FAX /  FAX
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 

  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 18   CP / C.P. 

  
 
 
B
  NÚM. EXPEDIENT
  Nº EXPEDIENTE
 
 
 
Tarifa
Tarifa
Referència de la Secció
Referencia de la Sección
Tipus de servici que cal prestar
Tipo de servicio a prestar
U.
Uds.
   Preu unitari
   Precio unitario
Totals
Totales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
               
C
 
  90            DATA PRESENTACIÓ
                  FECHA PRESENTACIÓN
DIA
MES
ANY
DIA
MES
AÑO

 
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                    EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
      
          FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
  Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per este òrgan administratiu, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la sol·licitud que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada d'este òrgan administratiu. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por este órgano adminsitrativo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de este órgano administrativo. Asimismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos.