CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
    ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
   
   
    CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
2
7
 
 
TAXES PER ASSAJOS LABORATORI
OBRES PÚBLIQUES
MODEL
MODELO
 
046
 
   CPR: 9056436
TASAS POR ENSAYOS LABORATORIO
OBRAS PÚBLICAS
 
 A 
 
 
   

 
 


   NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM. / Nº.
 
  LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PORTA / PUERTA
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
 FAX
 
  MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP 
 

 
                                           
 B 
 
 
Lliurament parcial núm.
Entrega parcial núm.
a compte d'assajos i estudis per al control de qualitat de l'obra
a cuenta de ensayos y estudios para control de calidad de la obra
 
Assajos i estudis de control de qualitat
Ensayos y estudios de control de calidad
 
Tarifa
Tarifa
Referència
Referencia
Nom de l'assaig
Nombre del ensayo
Unitats
Unidades
Preu unitari
Precio unitario
Total
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EXPEDIENT NÚM
EXPEDIENTE NÚM
     

 
     TOTAL QUE CAL INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 C 
   
      EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
 
         FIRMAT / FIRMADO
 
 
    DATA DE PRESENTACIÓ
    FECHA DE PRESENTACIÓN
DIA   
MES   
ANY   
DÍA   
MES   
AÑO   

 
 
           
 D 
Entitats col·laboradores: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
Entidades Colaboradoras: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
  
  Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
   S'HA OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per este òrgan administratiu, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la sol·licitud que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada d'este òrgan administratiu. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por este órgano adminsitrativo, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la solicitud que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de este órgano administrativo. Asimismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos.