CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
8
4
8
 
     
 


 
TAXA PER SERVEIS RELACIONATS AMB COL·LEGIS PROFESSIONALS O CONSELLS VALENCIANS DE COL·LEGIS PROFESIONALS
 
 
MODEL
MODELO
   
046
 
CPR:
9056436
     
 
TASA POR SERVICIOS RELACIONADOS CON COLEGIOS PROFESIONALES O CONSEJOS VALENCIANOS DE COLEGIOS PROFESIONALES
 


 
A
 
 
   1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

 5    NIF / NIF
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM. 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC. / ESC. 
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA./ PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP / C.P. 
 

  
 
           
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE: títol XXX "Taxes en matèria de registres", capítol I "Taxes per servicis relacionats amb col·legis professionals o consells valencians de col·legis professionals", arts. 30.1-1 a 30.1-5. Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.  LEGISLACIÓN APLICABLE: Título XXX "Tasas en materia de registros", Capítulo I "Tasas por servicios relacionados con colegios profesionales o consejos valencianos de colegios profesionales", arts. 30.1-1 a 30.1-5. Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de Tasas.

 
Denominación del Consejo/Colegio:
 
 
 
 
Tipo de servicio
 
Importe unitario (euros)
Cantidad
Subtotal
 
 
Inscripción de Colegio Profesional o Consejo Valenciano
 
 
 
Inscripción o modificación de Estatutos de Colegio Profesional o Colegio Valenciano
 
 
 
Inscripción o modificación de Reglamento de Régimen Interior de Colegio Profesional o Consejo Valenciano
 
 
 
Modificación de la composición de órgano de gobierno de Colegio Profesional o Consejo Valenciano (por cada expediente)
 
 
 
Emisión de certificado (incluida certificación negativa de inscripción) de un Colegio Profesional o Consejo Valenciano
 
 
 
Emisión de copias en papel (o que conllevan la transformación de la información a un formato diferente) de un expediente  (por cada hoja) de un Colegio Profesional o Consejo Valenciano
 
 
 
Inscripción de la apertura o cambio de delegaciones de un Colegio Profesional o Consejo Valenciano
 
 
EXENCIÓN, conforme al artículo 340 del Texto Refundido de la Ley de Tasas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
   90
DATA PRESENTACIÓ
FECHA PRESENTACIÓN

 
   
 
 
   
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 

 

 
                 EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada per vosté en el corresponent tràmit, conforme al que s'establix en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) d'esta Conselleria. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament presentant escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix podrà reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de dades: http://www.justicia.gva.es/proteccio-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada por usted en el correspondiente trámite, conforme a lo establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de esta Conselleria. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos: http://www.justicia.gva.es/proteccio-de-dades