CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
        SERV. CENTRALS BENESTAR SOCIAL

 
 
CONCEPTE  CONCEPTO
9
8
5
8
 
 


  
 TAXA PER SERVEIS ADMINISTRATIUS
EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA
 
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
 
 
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
 


   
A
  1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 

 

  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
 11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
  13   PTA. / PTA.
 

  14   TELÈFON / TELÉFONO
 
  20   CORREU ELECTRÒNIC /  CORREO ELECTRÓNICO
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   CP / C.P. 
 

  
   
B
   LEGISLACIÓ APLICABLE: Articles 18.1-1 a 18.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.
   LEGISLACIÓN APLICABLE: Artículos 18.1-1 a 18.1-6 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas.
 
 
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA
 
ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES DERIVADES D'OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLIC / ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DERIVADAS DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO:
 
 
BONIFICACIÓ / BONIFICACIÓN 50%:
 
MEMBRE DE FAMILIA NOMBROSA O MONOPARENTAL DE CATEGORIA GENERAL / MIEMBRO DE FAMILIA NUMEROSA O MONOPARENTAL DE CATEGORÍA GENERAL
 
 
C
 
      90 DATA PRESENTACIÓ
                FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
     
      A INGRESAR / A INGRESAR
 
 
 
 

 

 
        EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
      FIRMAT / FIRMADO 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).