CIF: S4611001-A
 
CODI TERRITORIAL / CÓDIGO TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
 
CONCEPTE/
CONCEPTO
 9
 8
 9
 8
 
Empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris
Empresas alimentarias, alimentos y establecimientos alimentarios


 
TAXA PER ALTRES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES
EN MATERIA DE SANITAT
TASA POR OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE SANIDAD
 
 
MODEL
MODELO
 
046
   
CPR:
9056436
 
 
EMPRESES ALIMENTÁRIES, ALIMENTS I
ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
EMPRESAS ALIMENTARIAS, ALIMENTOS Y
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS
 


   
A
 1   Nº. DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

       
     


   5    NIF / NIF
 
    6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
   

   7    C. -PL. -AV. / C. -PL. -AV. 
 
      8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
    9    NÚM. / NÚM.
 
 10   LLETRA / LETRA
 
   11   ESC. / ESC.
 
 12   PIS / PISO
 
 13   PTA. / PTA.
 

 14   TELÈFON / TELÉFONO
 
 20   ADREÇA ELECT. / CORREO ELECTRONICO
 
 16   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18   C.P. 
 
 400   COD.PAÍS 
 

 
 
B
 
LEGISLACIÓ APLICABLE: Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Títol XXIX, Capítol IV. Taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat. Article 29.4-5.
LEGISLACIÓN APLICABLE: Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas. Título XXIX, Capítulo IV. Tasa por otras actuaciones administrativas en materia de sanidad. Artículo 29.4-5.
IMPORT UNITARI
IMPORTE UNITARIO
UNITAT
UNIDAD
QUOTA
CUOTA
1.
Emissió de certificats de lliure venda dels productes alimentaris d'empreses inscrites en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments / Emisión de certificados de libre venta de los productos alimenticios de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
 
 
101
 
2.
Emissió de certificats de lliure venda dels productes alimentaris d'empreses inscrites en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, que requereix visita de control oficial / Emisión de certificados de libre venta de los productos alimenticios de empresas inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que requiere visita de control oficial.
 
 
111
 
3.
Emissió de certificat d'inscripció d'empreses inscrites en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors / Emisión de certificado de inscripción de empresas inscritas en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores.
 
102
4.
Emissió de certificats sanitaris per a l'exportació dels productes alimentaris / Emisión de certificados sanitarios para la exportación de los productos alimenticios.
 
103
5.
Emissió de còpies compulsades dels documents d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments i d'inscripció en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors / Emisión de copias compulsadas de los documentos de autorización para la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y de inscripción en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores.
 
104
6.
Sol·licitud d'inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, ampliació d'activitat, canvi de domicili de l'activitat o anotació de magatzem de productes envasats per a ús propi de l'empresa l'establiment de la qual està subjecte a autorització sanitària / Solicitud de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, ampliación de actividad, cambio de domicilio de la actividad o anotación de almacén de productos envasados para uso propio de la empresa cuyo establecimiento está sujeto a autorización sanitaria.
 
105
7.
Comunicació d'inici d'activitat d'empreses i establiments alimentaris per a la seua inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments i de modificació de les dades de la inscripció, quan no siga procedent una autorització prèvia / Comunicación de inicio de actividad de empresas y establecimientos alimentarios para su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos y de modificación de los datos de la inscripción, cuando no proceda una autorización previa.
 
106
8.
Comunicació d'inici d'activitat d'empreses i establiments alimentaris per a la seua inscripció en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors i de modificació de les dades de la inscripció / Comunicación de inicio de actividad de empresas y establecimientos alimentarios para su inscripción en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores y de modificación de los datos de la inscripción.
 
107
9.
Notificació de primera posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de primera posada en el mercat espanyol de aliments per a grups específics / Notificación de primera puesta en el mercado español de complementos alimenticios y comunicación de primera puesta en el mercado español de alimentos para grupos específicos.
 
108
10.
Notificació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol d'aliments per a grups específics, i s'entenen com a modificacions significatives les relatives al canvi de composició o ingredients, canvi de forma de presentació, nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables i canvi de nom comercial que suggereix declaracions nutricionals i/o de propietats saludables / Notificación de modificaciones significativas de datos de la puesta en el mercado español de complementos alimenticios y comunicación de modificaciones significativas de datos de la puesta en el mercado español de alimentos para grupos específicos, entendiéndose como modificaciones significativas las relativas al cambio de composición o ingredientes, cambio de forma de presentación, nueva información nutricional, inclusión de declaraciones nutricionales y/o de propiedades saludables y cambio de nombre comercial que sugiere declaraciones nutricionales y/o de propiedades saludables.
 
109
11.
Notificació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol d'aliments per a grups específics, i s'entenen com a modificacions menors (sense modificar composició, ni forma de presentació) les relatives al canvi de raó social, canvi de domicili, canvi de disseny de l'etiqueta, canvi de marca, addició d'altres marques i canvis en els elements relatius a la forma de presentación / Notificación de modificaciones menores de datos de la puesta en el mercado español de complementos alimenticios y comunicación de modificaciones menores de datos de la puesta en el mercado español de alimentos para grupos específicos, entendiéndose como modificaciones menores (sin modificar composición, ni forma de presentación) las relativas al cambio de razón social, cambio de domicilio, cambio de diseño de la etiqueta, cambio de marca, adición de otras marcas y cambios en los elementos relativos a la forma de presentación.
 
110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
   
   90 DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN
 
 
 
   
 

          DIA / DIA                        MES / MES                       ANY / AÑO
  
   EL SUJETO PASIU O REPRESENTANT
   EL SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE
 
 
 
   SIGNAT / FIRMADO
  
  TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
 
 
 
 
     
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
  A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

 
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
     
 
 
 
     
 
 
 


 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).