CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
  

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR
 

 
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
9
5
1
 
     
 


 
TAXA PER LA REPRODUCCIÓ O L'EXPEDICIÓ DE CÒPIES DE DOCUMENTS O DE PLÀNOLS
 
 
MODEL
MODELO
   
046
 
CPR:
9056436
     
 
TASA POR LA REPRODUCCIÓN O EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS O DE PLANOS
 


 
A
 
 
   1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 

 5    NIF / NIF
 
 6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 9    NÚM. / NÚM. 
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC. / ESC. 
 
 12 PIS / PISO
 
  13 PTA./ PTA.
 

  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP / C.P. 
 

  
 
           
 B 
LEGISLACIÓ APLICABLE: LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
LEGISLACIÓN APLICABLE: LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas

 
 
 
Tipus de servei
Tipo de servicio
 
Import  (euros)
Importe (euros)
Quantitat
Cantidad
Subtotal
 
1 Documents:
1 Documentos:
 
 
 
 
 
 
1.1 Expedició de còpies, reproducció o impressió en paper:
1.1 Expedición de copias, reproducción o impresión en papel:
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Paper mida DIN A4 i foli:
1.1.1 Expedición de copias, reproducción o impresión en papel:
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1 En blanc i negre (per full, a una o dues cares)
1.1.1.1 En blanco y negro (por hoja, a una o dos caras)
 
 
 
1.1.1.2 En color (per full, a una o dues cares)
1.1.1.2 En color (por hoja, a una o dos caras)
 
 
 
1.1.2 Paper mida DIN A3:
1.1.2 Papel tamaño DIN A3:
 
 
 
 
 
 
1.1.2.1 En blanc i negre (per full, a una o dues cares)
1.1.2.1 En blanco y negro (por hoja, a una o dos caras)
 
 
 
1.1.2.2 En color (per fulla, a una o dues cares)
1.1.2.2 En color (por hoja, a una o dos caras)
 
 
 
1.2 Expedició de còpies o reproducció en format digital (per pàgina)
1.2 Expedición de copias o reproducción en formato digital (por página)
 
 
2 Plànols:
2 Planos:
 
 
 
 
 
2.1 Expedició de còpies o reproducció de plànols
2.1 Expedición de copias o reproducción de planos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
   90
DATA PRESENTACIÓ
FECHA PRESENTACIÓN

 
   
 
 
   
      A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
 
 

 

 
                 EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
    FIRMAT / FIRMADO
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
   Aquest justificant d’ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada
     A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).