CIF: S4611001-A
 
CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

      
 
CONCEPTE / CONCEPTO
9
9
7
0
     
Cursos


TAXA PER IMPARTICIÓ DE CURSOS ORGANITZATS
PER LA CONSELLERIA DE SANITAT
 
MODEL
MODELO
 
046
 
CPR:
9056436
TASA POR IMPARTICIÓN DE CURSOS ORGANIZADOS
POR LA CONSELLERIA DE SANIDAD


 
A
 
 
      1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN

 
 
 
      2   DATA EMISSIÓ / FECHA DE EMISIÓN
 


  5    NIF / NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7   C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM. / NÚM.
 
 10 LLETRA / LETRA
 
 11 ESC / ESC 
 
 12 PIS / PISO
 
 13 PTA / PTA
 

 14    TELÈFON / TELÉFONO
 
 15    FAX / FAX
 
 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18 CP / C.P. 
 

 
 
B
LEGISLACIÓ APLICABLE :
LEGISLACIÓN APLICABLE
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 25 DE FEBRERO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT,Título VI, arts. 183, 184 y 185 (grupo Ii)
LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
 
   
NÚM. EXPEDIENT
Nº EXPEDIENTE
 
NOM DEL CURS
NOMBRE DEL CURSO
IMPORT
IMPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
   
 TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
  
 

 
 
 C 
PER L'ADMINISTRACIÓ / POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent. Servici de gir postal: Correos
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent. Servicio de giro postal: Correos.

 
   Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada

 
      A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93 BANC-SUCURSAL  / BANCO-SUCURSAL 
94 DATA INGRÉS  / FECHA INGRESO 
95 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: https://www.san.gva.es/ca/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 . Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: https://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades