CODI TERRITORIAL / COD. TERRITORIAL
 
     S.C. SANITAT  
    ÒRGAN GESTOR / ORGANO GESTOR
  
   
    CONCEPTE / CONCEPTO
9
9
7
9
 
Adjudicación apertura de farmacias
TAXA PER SERVEIS SANITARIS
MODEL
MODELO
 
046
CPR:
9056436
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS
 
A
 
 
  1   Nº DE LIQUIDACIÓ / Nº DE LIQUIDACIÓN
 
 
  5 NIF / NIF
   
  6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
   
  7 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
  8 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
   
  9 NÚM. / NUM 
   
 10  LLETRA / LETRA 
   
 11  ESC. / ESC. 
   
 12 PIS / PISO 
   
  13 PTA. / PTA. 
   
  14 TELÈFON / TELÉFONO
   
  15 FAX / FAX
   
 16 MUNICIPI / MUNICIPIO
   
  17 PROVÍNCIA / PROVINCIA
   
 18 CP / C.P.
   
           
 
 
B
  LEGISLACIÓ APLICABLE :           LEY de Tasas de la Comunidad Valenciana aprobada por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero
 LEGISLACIÓN APLICABLE              LEY 58/2003, de 17 de Diciembre, GENERAL TRIBUTARIA
    NÚM. I DATA DEL DOGV DE LA CONVOCATORIA
    NÚM. Y FECHA DEL DOGV DE LA CONVOCATORIA
 
FET IMPOSABLE
HECHO IMPONIBLE
IMPORT
IMPORTE
   Admissió al procés d'adjudicació d'autoritzacions d'obertura de noves oficines de farmàcia
   Admisión al proceso de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia
 
 
 
               
C
 
  90 DATA PRESENTACIÓ
        FECHA PRESENTACIÓN

 
 
 
 
       A INGRESSAR / A INGRESAR
 
 
 
 
  
 
 
 
   EL DECLARANT O PRESENTADOR / EL DECLARANTE O PRESENTADOR
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO
 
 
D
ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.
ENTIDADES COLABORADORAS: BBVA, Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Grupo Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Cajas Rurales Valencianas asoc. al Banco Coop., Caixa Ontinyent.
 
  Aquest justificant d'ingrés no tindrà validesa sense la certificació mecànica o la signatura autoritzada / Este justificante de ingreso no será válido sin la certificación mecánica o firma autorizada)
   A OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).