CODI TERRITORIAL
COD. TERRITORIAL
ÒRGAN GESTOR
ÓRGANO GESTOR
EXERCICI / EJERCICIO  .........
MES / MES  ............................
 
IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE DOCUMENTS NEGOCIATS PER
ENTITATS COL·LABORADORES
 
MODEL
MODELO
   
 610
ANNEX B
ANEXO B
 
PAGARÉS
PAGARÉS
 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
PAGO EN METÁLICO DE DOCUMENTOS NEGOCIADOS POR
ENTIDADES COLABORADORAS
 

 

 
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
B
RELACIÓ DE PAGARÉS  PER PROVÍNCIES
RELACIÓN DE PAGARÉS  POR PROVINCIAS
RELACIÓ DE PAGARÉS  PER TRAMS DE BASE IMPOSABLE
RELACIÓN DE PAGARÉS  POR TRAMOS DE BASE IMPONIBLE
PROVÍNCIA
PROVNCIA
IMPORT DELS PAGARÉS
IMPORTE DE LOS PAGARÉS
BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE
NOMBRE DE PAGARÉS
NÚMERO DE PAGARÉS
QUOTA MENSUAL DESGLOSSADA
CUOTA MENSUAL DESGLOSADA
ALACANT
ALICANTE
  Entre 0 i 6.010,12
  Entre 6.010,13 i 96.161,94
  Més de/Más de  96.161,94
  Total per província
  Total por provincia
PROVÍNCIA
PROVNCIA
IMPORT DELS PAGARÉS
IMPORTE DE LOS PAGARÉS
BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE
NOMBRE DE PAGARÉS
NÚMERO DE PAGARÉS
QUOTA MENSUAL DESGLOSSADA
CUOTA MENSUAL DESGLOSADA
CASTELLÓ
CASTELLÓN
  Entre 0 i 6.010,12
  Entre 6.010,13 i 96.161,94
  Més de/Más de  96.161,94
  Total per província
  Total por provincia
PROVÍNCIA
PROVNCIA
IMPORT DELS PAGARÉS
IMPORTE DE LOS PAGARÉS
BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE
NOMBRE DE PAGARÉS
NÚMERO DE PAGARÉS
QUOTA MENSUAL DESGLOSSADA
CUOTA MENSUAL DESGLOSADA
VALENCIA
VALENCIA
  Entre 0 i 6.010,12
  Entre 6.010,13 i 96.161,94
  Més de/Más de  96.161,94
  Total per província
  Total por provincia

   
C
TOTAL PER PÀGINA
TOTAL POR PÁGINA
 
NOMBRE DE PAGARÉS
NÚMERO DE PAGARÉS
IMPORT DELS PAGARÉS
IMPORTE DE LOS PAGARÉS
QUOTA TRIBUTÀRIA DELS PAGARÉS
CUOTA TRIBUTARIA DE LOS PAGARÉS

  
ENTIDATS COL·LABORADORES: Bankia, Ruralcaja CRM, Cajamar, Banco de Valencia, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, CAM, IberCaja, CatalunyaCaixa.
ENTIDADES COLABORADORAS: Bankia, Ruralcaja CRM, Cajamar, Banco de Valencia, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, CAM, IberCaja, CatalunyaCaixa.