IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
PAGAMENT EN METÀL·LIC DE L'IMPOST QUE GRAVA L'EMISSIÓ
DE DOCUMENTS QUE PORTEN APARELLADA ACCIÓ CANVIÀRIA
O SIGUEN ENDOSSABLES A L'ORDRE
 
MODEL
MODELO
   
 615
 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
PAGO EN METÁLICO DEL IMPUESTO QUE GRAVA LA EMISIÓN DE
DOCUMENTOS QUE LLEVEN APAREJADA ACCIÓN CAMBIARIA O
SEAN ENDOSABLES A LA ORDEN
 

 
CODI TERRITORIAL
COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR
ÓRGANO GESTOR
 
DPT. DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DPT. DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
B
 NIF / NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
C
LES XIFRES GLOBALS PER A CADA TIPUS DE DOCUMENT DE LES PARTIDES "NOMBRE TOTAL", "BASE IMPOSABLE" I "QUOTA TRIBUTÀRIA MENSUAL" ES DESENVOLUPEN PER PROVÍNCIES I PER TRAMS DE BASE IMPOSABLE, EN ELS ANNEXOS QUE S'ACOMPANYEN.
LAS CIFRAS GLOBALES PARA CADA TIPO DE DOCUMENTO DE LAS PARTIDAS "NÚMERO TOTAL", "BASE IMPONIBLE" Y "CUOTA TRIBUTARIA MENSUAL" SE DESARROLLAN, POR PROVINCIAS Y POR TRAMOS DE BASE IMPONIBLE, EN LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN
DOCUMENTS
DOCUMENTOS
NOMBRE TOTAL
NÚMERO TOTAL
BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE
QUOTA TRIBUTÀRIA MENSUAL
CUOTA TRIBUTARIA MENSUAL
  REBUTS / RECIBOS
  PAGARÉS / PAGARÉS
  XECS / CHEQUES
  ALTRES DOCUMENTS / OTROS DOCUMENTOS
TOTAL IMPORT A INGRESSAR / TOTAL IMPORTE A INGRESAR ...........

 
 
D
DATA DE PRESENTACIÓ I SIGNATURA DEL SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR /  FECHA DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL SUJETO PASIVO O PRESENTADOR

 
 
 
  A/EN     
 
 
 
 
  SIGNAT / FIRMADO

 

 
E
   A EMPLENAR PER L'ENTITAT BANCÀRIA
A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
 
 
 
 
  
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd