SOL·LICITUD AJORNAMENT - FRACCIONAMIENT
DEUTES INFERIORS O IGUAL A 30.000 EUROS
   
 
MODEL
MODELO
   
 720
 
PÀG. / PÁG.     1 
 
SOLICITUD APLAZAMIENTO - FRACCIONAMIENTO
DEUDAS INFERIORES O IGUALES A 30.000 EUROS
 


 
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
 FAX
 
 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 CP / C.P.
 

 
 
B
 NIF / NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
 FAX
 
 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 CP / C.P.
 

 
 
C
 NIF / NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
 FAX
 
 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 CP / C.P.
 

 
 
D
Núm. LIQUIDACIÓ
Nº LIQUIDACIÓN
CONCEPTO I PERÍODE
CONCEPTO Y PERIODO
DATA FI P.VOLUNTARI
FECHA FIN P.VOLUNTARIO
 
IMPORT / IMPORTE
 
PRINCIPAL
CONSTRENYIMENT
APREMIO
TOTAL
   TOTAL ...................................................................................................................................................
   INGRESSOS PARCIALS EFECTUATS / INGRESOS PARCIALES EFECTUADOS................
   TOTAL PENDENT / TOTAL PENDIENTE........................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

 
 
 

 
 
 
 
 
SOL·LICITUD AJORNAMENT - FRACCIONAMIENT
DEUTES INFERIORS O IGUAL A 30.000 EUROS
   
 
MODEL
MODELO
   
 720
 
PÀG. / PÁG.     2 
 
SOLICITUD APLAZAMIENTO - FRACCIONAMIENTO
DEUDAS INFERIORES O IGUALES A 30.000 EUROS
 


 
E
 
EL SOL·LICITANT LES DADES DEL QUAL SÓN LES CONSIGNADES ABANS EXPOSA:
 
EL SOLICITANTE CUYOS DATOS SON LOS CONSIGNADOS ANTERIORMENTE EXPONE:


 
 
 
 
 
 
 
 
F
 
PROPOSTA DE PAGAMENT:
 
PROPUESTA DE PAGO:


 
 
 
 
 
 
 
 
G
 
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA PER APRECIAR LA SITUACIÓ ECONOMICOFINANCERA:
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA PARA APRECIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA:


 
 
 
 
 
 
 
 
H
 
ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA:
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

 
 
 

 
 
 
 
 
SOL·LICITUD AJORNAMENT - FRACCIONAMIENT
DEUTES INFERIORS O IGUAL A 30.000 EUROS
   
 
MODEL
MODELO
   
 720
 
PÀG. / PÁG.     3 
 
SOLICITUD APLAZAMIENTO - FRACCIONAMIENTO
DEUDAS INFERIORES O IGUALES A 30.000 EUROS
 


 
I
 
SOU BASE (EN EL CAS D'EMPLEATS):
 
SUELDO BASE (EN EL CASO DE EMPLEADOS):

PERSONA O ENTITAT PAGADORA / PERSONA O ENTIDAD PAGADORA
IMPORT ANUAL / IMPORTE ANUAL


 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
PROPOSTA DE PAGAMENT:
 
PROPUESTA DE PAGO:

ACTIVITAT / ACTIVIDAD
IMPORT ANUAL / IMPORTE ANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
K
 
HABITATGES I ALTRES IMMOBLES:
 
VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES:

SITUACIÓ: CARRER, MUNICIPI I PROVÍNCIA / SITUACIÓN: CALLE, MUNICIPIO Y PROVINCIA
VALOR CADASTRAL / VALOR CATASTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
L
 
VEHICLES:
 
VEHÍCULOS:

MARCA
DATA D'ADQUISICIÓ
FECHA DE ADQUISICIÓN
PREU COMPRA / PRECIO COMPRA


 
 
 
 
 
 
 
 
M
 
ALTRES BÉNS (ACCIONS, OBLIGACIONS, ETC.)
 
OTROS BIENES (ACCIONES, OBLIGACIONES, ETC.)

NATURALESA / NATURALEZA
IMPORT / IMPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
DATA I FIRMA
 
FECHA Y FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FIRMAT/FIRMADO     

 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

 
 
DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

 
 
 

 
 
 
 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE PER A PAGAMENT AJORNAT
O FRACCIONATS DELS DEUTES DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA PARA PAGO APLAZADO
O FRACCIONADO DE LAS DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO DE LA GENERALITAT
 

 
 
 
Referència de l'ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación /
Mandate reference:
 
 
 
Per a omplir per l'òrgan competent per a concedir l'ajornament o fraccionament / A cumplimentar por el órgano competente para conceder el aplazamiento/fraccionamiento / To be completed by the competent body for the postponement or fractionation
 
 
Identificador del creditor / Identificador del acreedor / Creditor identifier:
 
ES54216S4611001A
 
 
Nom del creditor / Nombre del acreedor / Creditor's name:
 
GENERALITAT VALENCIANA
 
Conselleria d´Hisenda i Model
Econòmic
 
 
Adreça / Dirección / Address:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -población-provincia / Postal code – city-town
 
 
 
Comunitat Autònoma / Comunidad Autónoma
 
COMUNITAT VALENCIANA
 
 
País / Country
 
 

 
 
Per mitjà de la firma d’esta orde de domiciliació, s’autoritza la Generalitat a enviar instruccions a l’entitat financera del deutor perquè efectue càrrecs en el seu compte i a l’entitat financera per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de la Generalitat. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa entitat, sense perjuí dels efectes del reemborsament quant al bon fi de l’ajornament o fraccionament. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les huit setmanes que seguixen a la data de càrrec en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, se autoriza a la Generalitat a enviar instrucciones a la entidad financiera del deudor para que efectúe adeudos en su cuenta y a la entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Generalitat. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma, sin perjuicio de los efectos de dicho reembolso en cuanto al buen fin del aplazamiento o fraccionamiento. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
 
By signing this mandate form, you authorise the Generalitat to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Generalitat. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank, without prejudice to the effects of such refund on the good end of the postponement or fractionation. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
 

 
 
 
Nom del deutor / Nombre del deudor / Debtor's name:
 
 
 
NIF del deutor / NIF del deudor / Debtor's NIF:
 
 
 
Adreça del deutor / Dirección del deudor / Address of
the debtor:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -
población-provincia / Postal code – city-town
 
 
 
País del deutor / País del deudor / Country of the
debtor
 
 
 
Codi BIC de l'entitat (pot contindre 8 o 11 posicions) /
Código BIC de la entidad (puede contener 8 u 11
posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
 
 
 
Número de compte – IBAN / Número de cuenta – IBAN
/ Account number - IBAN
 
E
S

 
 
Tipus de pagament / Tipo de pago / Type of payment
 
Pagament recurrent / Pago recurrente / Recurrent payment
 
 
 
Pagament únic / Pago único / One-off payment
 
 
 
 
 
Localitat de la firma, data i firma del deutor / Localidad de firma, fecha y firma del deudor / Location in which you are signing, date and signature of the debtor: